Информатика и Софтуерни Науки

Повече информация за специалността

Информатика и софтуерни науки

Специалността „Информатика и софтуерни науки” e най-новата във ФПМИ. Тя подготвя бакалаври и магистри с теоретични знания и практически умения за проектиране и интегриране на софтуер, програмиране на JAVA, PYTHON, C#, уеб програмиране, управление на софтуерни проекти, анализ на големи данни, интернет на нещата, информационна сигурност, както и разработване, внедряване и поддръжка на надежден, ефективен и качествен софтуер и цялостни решения за специфична или по-широко спектърни приложни области. Завършилите специалисти придобиват начин на мислене и адаптивност към бързо променящите се изисквания на информационното общество, високите темпове на развитие на софтуерните технологии и променящата се пазарна среда. Те могат да се реализират успешно като програмисти в софтуерни фирми, проектанти, софтуерни архитекти и администратори при създаването и внедряването на софтуерни проекти и системи, аналитици, ръководители на проекти, експерти и консултанти.

СТРАТЕГИЯ НА ФПМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 4.6. ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ Strategy

PАЗВИЕ СОПКОНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СПЕЦИФИКАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО НАПРАВЛЕНИЕ 4.6. ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ ОТ ОБЛАСТ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ 4. ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА С МЕРКИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО ИМ ВЪВ ВЪТРЕШНАТА СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО SOPKONI-4.6

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ CHARACTERISTICS

 

Бакалавърска степен

Учебен план

1 Семестър

1. Линейна алгебра и аналитична геометрия
2. Математически анализ I
3. Дискретни структури
4. Въведение в програмирането
5. Английски език I
6. Спорт I

2 Семестър

7. Математически анализ II
8. Висша алгебра
9. Обектно-ориентирано програмиране
10. Техническа информатика
11. Английски език II
12. Спорт II
13. Курсов проект по позиция 9

3 Семестър

14. Синтез и анализ на алгоритми
15. Приложно програмиране с Java
16. Компютърни архитектури
17. Теория на вероятностите и математическа статистика
18. Системи за управление на бази данни
19. Английски език III
20. Спорт III
21. Курсов проект по избор по позиции от 14 до 18

4 Семестър

22. Интернет базирани технологии
23. Въведение в числените методи
24. Операционни системи
25. Биоинформатика
26. Изследване на операциите
27. Софтуерни архитектури
28. Английски език IV
29. Спорт IV
30. Курсов проект по избор по позиции от 22 до 27

5 Семестър

31. Софтуерни технологии
32. Математическо моделиране
33. Информационни технологии и защита на личните данни
34. Криптография
35. Вземане на решения при риск и неопределеност
36. Курсов проект по избор по позиции от 31 до 34

6 Семестър

37. Паралелна обработка на информацията
38. Компютърна графика
39. Приложен изкуствен интелект
40. Избираема дисциплина (от списък 1)
41. Избираема дисциплина (от списък 2)
42. Курсов проект по избор по позиции от 37 до 39

7 Семестър

43. Компютърни мрежи и мрежово администриране
44. Проектиране и интегриране на софтуер
45. Числени методи за диференциални уравнения
46. Избираема дисциплина (от списък 3)
47. Избираема дисциплина (от списък 4)
48. Курсов проект по избор по позиции 43 или 44

8 Семестър

49. Анализ на големи масиви данни и откриване на знания
50. Робастно управление и информационни системи
51. 3D технологии и виртуална реалност
52. Избираема дисциплина (от списък 5)
53. Избираема дисциплина (от списък 6)

Избираеми Дисциплини

 1. Статистика за напреднали
 2. Теория на играта
 1. Бизнес информационни системи
 2. Планиране на експеримента
 1. Идентификация на многоизмерни системи
 2. Софтуерни платформи
 3. Стратегии за търсене
 4. Технологии за виртуализация – част I
 1. Маркетинг на софтуерни продукти
 2. Управление на софтуерни проекти
 1. Геометрични алгоритми и визуализация
 2. Технологии в компютърното моделиране
 3. Разпознаване на изображения
 4. Технологии за виртуализация – част II
 1. Програмиране на Python
 2. Web дизайн
 3. Програмиране за микроконтролери
 4. Информационна сигурност
Back to Top