За Факултета

За нас

Факултетът по Приложна Математика и Информатика (ФПМИ) към Техническия университет в София е наследник на Центъра по Приложна Математика създаден през 1970 г. Повече от 50 години, факултетът има за цел да подготвя бакалаври и магистри с познания по избраната тематика, необходими за да прилагат своите умения към предизвикателствата в реалния свят. Ние предлагаме широка гама от курсове и работим върху широка гама от вълнуващи и иновативни изследвания, които надхвърлят границата между теорията и практиката. Ние се радваме на висок международен академичен профил за нашата работа в области като приложна математика, приложна физика, информатика, компютърни и софтуерни науки. Структурата на факултета включва четири катедри и една научно-изследователска лаборатория, както следва:
1. Катедра „Математически анализ и диференциални уравнения”
2. Катедра „Математически моделиране и числени методи”
3. Катедра „Информатика”
4. Катедра „Приложна физика” и
5. Научно-изследователска лаборатория по “Компютърна графика и геоинформационни системи” – софтуерна група АКСТЪР (https://www.acstre.com/).
Всички катедри във факултета са много активни в областта на научните изследвания и са успели да привлекат финансиране както от национално, така и от международно ниво в допълнение към активната колаборация с ИТ компаниите и индустрията. Екипът на факултета има постижения в следните направления:
• Приложна математика: Финансова математика, статистика, диференциална геометрия и оптимизация.
• Приложна физика: лазерна физика, лазерна техника, ядрена физика, физика на кондензираните вещества, астрофизика и плазмена физика.
• Информатика и софтуерни науки: Проектиране и интегриране на софтуер, Програмиране на Java, Python, C#, Уеб програмиране, Управление на софтуерни проекти, Големи данни, Интернет на нещата, Информационна сигурност.

Факултетът по Приложна Математика и Информатика е член на международната организация Informatics Europe, която представлява обществената и частна изследователска общност в областта на информатиката и компютърните науки в Европа и съседните страни. Обединявайки университетски факултети, изследователски лаборатории и индустрия,  Informatics Europe създава силен общ глас за защита и оформяне на качествени научни изследвания и образование в областта на информатиката и компютърните науки в Европа. С над 160 институции-членове в 33 държави, Informatics Europe свързва над 15 000 изследователи, насърчава съгласувани позиции и действа по споделени приоритети в областта на образованието, научните изследвания, трансфера на знания и социалното въздействие на информатиката.

Специалности

Приложна математика и информатика

Тази специалност осигурява обучение по приложна математика с възможности за широк спектър от дейности.

Прочети повече

Приложна физика и компютърно моделиране

Специалността осигурява задълбочено изучаване на физичната същност на процесите и явленията в природата и техниката, както и тяхното компютърното моделиране и симулации.

Прочети повече

Информатика и софтуерни науки

Тази специалност има за цел да предложи нов начин на мислене и адаптивност към бързо променящите се изисквания на информационното общество и високите нива на технологиите за разработка на софтуер.

Прочети повече

Анализ на данни

Специалността подготвя специалисти за дейностите по събиране и анализ на данни с цел вземане на информирани решения и изграждане на модели за бъдещи действия

Прочети повече

Нашият Екип

Катедри

  Катедра „Информатика“ е създадена през 2016 г. Тя се стреми да осигури силна интелектуална среда, която да насърчи откриването на нови знания в силно динамично цифрово общество чрез избрани научни изследвания и приложни умения и да превърне студентите в мислещи и учащи хора през целия живот, които да прилагат своите умения в новата ера на технологиите за изграждане на по-добро общество. Членовете на екипа имат опит, обхващащ широк спектър от теми, свързани с разработката на софтуер и иновациите, което се разглежда като уникална характеристика на екипа със значителна добавена стойност. Нашите нови бакалавърски и магистърски програми по "Информатика и софтуерна наука" са център за един от най-бързо развиващите се кариерни сектори на пазара на труда. Софтуерът играе ключова роля за подобряване на качеството на живот около нас. Основна цел е също да се преодолее границата между теория и практика чрез сътрудничество с ИТ индустрията. Екипът на катедра „Информатика“ има силно и ползотворно сътрудничество с лидерите в ИТ сектора като VMware България, Hewlett Packard Enterprise България, Българската асоциация на информационните технологии (БАИТ), Експириън България и много други. Нашата визия е да предложим актуални и гъвкави бакалавърски и магистърски програми, които ще позволят на нашите завършили кадри да бъдат конкурентоспособни на европейския и световния пазар.

Нашият Екип: 

Катедрата по математически анализ и диференциални уравнения е основно научно звено във Факултета по приложна математика и информатика към ТУ-София. Академичният състав на катедрата осигурява научната и преподавателската дейност в бакалавърската и магистърската програма на редица инженерни специалности, както и на специалностите – приложна математика, информатика и геоинформационни системи.

Хонорувани преподаватели:
 • проф. д.м.н. Йорданка Добрева Панева

Кабинет на Декана: Иванка Дурчова

Email: ipmi-k@tu-sofia.bg Кабинет: 2228-А Телефон: +359 (2) 965-3379

Студентска канцелария: Ирина Стоянова

Email: i.stoyanova@tu-sofia.bg Кабинет: 2226 Телефон: +359 (2) 965-2478

маг. Любомир Петров Георгиев

Телефон: +359 (2) 965-2202 Кабинет: 130-А, E-mail: lgeorg@tu-sofia.bg

Иво Литков Димитров

Телефон: +359 (2) 965-3192 Кабинет: 10001, E-mail: technik@tu-sofia.bg

Теодора Стоянова Георгиева

Телефон: +359 (2) 965-3104 Кабинет: 10413, E-mail: tedi@tu-sofia.bg

Катедра "Физика" е създадена през 1946г. от проф. Саздо Иванов, първият ректор на Държавната Политехника в гр. София. През 1989г. е преименувана в Институт по приложна физика, който през 1999г. е преобразуван в Департамент по приложна физика. От 2016г. става част от Факултета по приложна математика и информатика като Катедра „Приложна физика“ (КПФ). КПФ осигурява обучението по обща физика на всички студенти, редовно и задочно обучение в бакалавърската степен на ТУ-София, обучението по физичните дисциплини в трите чуждоезикови факултета, както и обучението по някои специализирани дисциплини от бакалавърската и магистърската степени. За обучението по обща физика КПФ разполага с 8 добре оборудвани лаборатории. През 2018г. в ТУ-София в професионалното направление "Общо инженерство" е открита бакалавърска специалност "Приложна физика и компютърно моделиране", наследник на съществуващата бакалавърска специалност „Инженерна Физика“, създадена през 2012г. под ръководството на проф. Иван М. Узунов. Специалността "Приложна физика и компютърно моделиране" е насочена към задълбочено изучаване на физичната същност на процесите и явленията, чрез които се развиват и реализират модерните фотонни, лазерни, оптични, електронни и нано- технологии и други области на съвременната техника. Друга основна насока на специалността са компютърното моделиране и симулации, които в наши дни заместват много от скъпите физични експерименти и същевременно позволяват да се получи необходимата за дадена технология информация за свойствата на изследваните обекти и системи и процесите протичащи в тях. Обучаващите се в специалността усвояват използването на компютърни технологии и професионални софтуерни продукти от високо ниво за решаването на практически задачи с инженерно приложение. Обучението включва и задължителния комплекс от инженерни, езикови и икономически и бизнес знания и умения, нужни за успешна реализация в индустрията. За нуждите на специалността в КПФ са създадени две нови лаборатории по обща физика, оборудвани с упражнения на немската фирма Phywe. Изградени са и специализирани лаборатории по оптични информационни технологии, лазерна техника и лазерни технологии, физика на кондензираната материя, оптика, квантова електроника. Повече информация за специалността може да бъде намерена на http://phys.tu-sofia.bg.

 • доц. д-р Елена Йорданова Халова
 • доц. д-р Иван Живков Стефанов
 • проф. дтн инж Сашка Петрова Александрова
 • проф. д-р Иван Георгиев Копринков
 • проф. д.ф.н. Иван Митев Узунов
 • доц. д-р Чавдар Момчилов Хардалов
 • доц. д-р Христо Георгиев Христов
 • доц. д-р Христо Цветанов Търнев
 • доц. д-р Ивайло Павлов Минков
 • доц. д-р Магдалена Дочева Христова
 • доц. д-р Тодор Стефанов Петров
 • доц. д-р Тодор Николаев Арабаджиев
 • доц. д-р Ваня Енчева Михайлова
 • доц. д-р Николай Петров Денев
 • гл. ас. д-р Радостина Пенева Ташева
 • гл. ас. д-р Сава Димитров Донков
 • гл. ас. д-р Станимира Димитрова Терзиева
 • ас. маг. инж Росица Андреева Павлова
 • ас. Александрина Цветкова Дянкова
 • ас. Невена Ангелова Кожухарова
 • ас. Румен Георгиев Кобиларов
 • ас. Валентина Танева Танева-Тончева
 • ас. Василий Иванович Васковский
 • ас. Йордан Тодоров Йорданов

Back to Top