Информатика и Софтуерни Науки

Специалността „Информатика и софтуерни науки” e най-новата във ФПМИ. Тя подготвя бакалаври и магистри с теоретични знания и практически умения за проектиране и интегриране на софтуер, програмиране на JAVA, PYTHON, C#, уеб програмиране, управление на софтуерни проекти, анализ на големи данни, интернет на нещата, информационна сигурност, както и разработване, внедряване и поддръжка на надежден, ефективен и качествен софтуер и цялостни решения за специфична или по-широко спектърни приложни области. Завършилите специалисти придобиват начин на мислене и адаптивност към бързо променящите се изисквания на информационното общество, високите темпове на развитие на софтуерните технологии и променящата се пазарна среда. Те могат да се реализират успешно като програмисти в софтуерни фирми, проектанти, софтуерни архитекти и администратори при създаването и внедряването на софтуерни проекти и системи, аналитици, ръководители на проекти, експерти и консултанти.

СТРАТЕГИЯ НА ФПМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 4.6. ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ Strategy

PАЗВИЕ СОПКОНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СПЕЦИФИКАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО НАПРАВЛЕНИЕ 4.6. ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ ОТ ОБЛАСТ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ 4. ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА С МЕРКИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО ИМ ВЪВ ВЪТРЕШНАТА СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО SOPKONI-4.6

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ CHARACTERISTICS

 

Бакалавърска степен

Учебен план

Семестър I

1. Линейна алгебра и аналитична геометрия
2. Математически анализ I
3. Дискретни структури
4. Въведение в програмирането
5. Английски език I
6. Спорт I

Семестър II

7. Математически анализ II
8. Висша алгебра
9. Обектно-ориентирано програмиране
10. Техническа информатика
11. Английски език II
12. Спорт II
13. Курсов проект по позиция 9

Семестър III

14. Синтез и анализ на алгоритми
15. Приложно програмиране с Java
16. Компютърни архитектури
17. Теория на вероятностите и математическа статистика
18. Системи за управление на бази данни
19. Английски език III
20. Спорт III
21. Курсов проект по избор по позиции от 14 до 18

Семестър IV

22. Интернет базирани технологии
23. Въведение в числените методи
24. Операционни системи
25. Биоинформатика
26. Изследване на операциите
27. Софтуерни архитектури
28. Английски език IV
29. Спорт IV
30. Курсов проект по избор по позиции от 22 до 27

Семестър V

31. Софтуерни технологии
32. Математическо моделиране
33. Информационни технологии и защита на личните данни
34. Криптография
35. Вземане на решения при риск и неопределеност
36. Курсов проект по избор по позиции от 31 до 34

Семестър VI

37. Паралелна обработка на информацията
38. Компютърна графика
39. Приложен изкуствен интелект
40. Избираема дисциплина (от списък 1)
41. Избираема дисциплина (от списък 2)
42. Курсов проект по избор по позиции от 37 до 39

Семестър VII

43. Компютърни мрежи и мрежово администриране
44. Проектиране и интегриране на софтуер
45. Числени методи за диференциални уравнения
46. Избираема дисциплина (от списък 3)
47. Избираема дисциплина (от списък 4)
48. Курсов проект по избор по позиции 43 или 44

Семестър VIII

49. Анализ на големи масиви данни и откриване на знания
50. Робастно управление и информационни системи
51. 3D технологии и виртуална реалност
52. Избираема дисциплина (от списък 5)
53. Избираема дисциплина (от списък 6)

Избираеми Дисциплини

 1. Статистика за напреднали
 2. Теория на играта
 1. Бизнес информационни системи
 2. Планиране на експеримента
 1. Идентификация на многоизмерни системи
 2. Софтуерни платформи
 3. Стратегии за търсене
 4. Технологии за виртуализация – част I
 1. Маркетинг на софтуерни продукти
 2. Управление на софтуерни проекти
 1. Геометрични алгоритми и визуализация
 2. Технологии в компютърното моделиране
 3. Разпознаване на изображения
 4. Технологии за виртуализация – част II
 1. Програмиране на Python
 2. Web дизайн
 3. Програмиране за микроконтролери
 4. Информационна сигурност

Семестър I

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Разглеждат се комплексни числа, полиноми, матрична алгебра, системи линейни алгебрични уравнения, векторни пространства, Евклидово пространство, собствени стойности и собствени вектори, аналитична геометрия на двумерното и на тримерното пространство – прави, равнини, криви и повърхнини от втора степен.

ЛЕКТОР(И): Доц. д-р Радослав Цветков, (ФПМИ), тел:965-, e-mail: rado_tzv@tu-sofia.bg Технически университет-София

Код: BIS01
Лекции: 30 часа
Семинарни упражнения: 30 часа
Брой кредити: 7

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Изучават се разделите: Реални числа, Числови редици, Реалнозначни функции на една реална променлива (обратни функции, граница и непрекьснатост на функция); Диференциално смятане на функция на една променлива и приложения (производна, правила за диференциране, диференциал; основни теореми на диференциалното смятане; формула на Тейлор; неопределени форми; изследване на функции); Интегрално смятане на функция на една променлива и приложения (неопределен и определен интеграл; основна теорема на интегралното смятане, несобствени интеграли); Числови, функционни и степенни редове.

ЛЕКТОР(И): Доц. д-р Даниела Георгиева, (ФПМИ), тел. 965-2482, e-mail: dgeorgieva@tu-sofia.bg Технически университет-София

Код: BIS02
Лекции: 30 часа
Семинарни упражнения: 30 часа
Брой кредити: 7

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Курсът е въведение в общите дискретни структури, използвани като математически модел в различни области на приложната математика и компютърните науки: операции и релации в крайни множества и представянето им като структури данни, графи, бинарни релации и булеви матрици, оценка на сложност на алгоритмите, комбинаторен анализ (генериране на комбинаторни конфигурации, рекурентни уравнения, аналитични и логически методи). Включени са и някои “класически раздели” като крайни автомати, многозначна логика, булеви функции.

ЛЕКТОР(И): Доц. д-р Мариана Дурчева, (ФПМИ), тел:965-2358, e-mail: m_durcheva@tu sofia.bg Технически университет-София

Код: BIS03
Лекции: 30 часа
Семинарни упражнения: 15 часа
Лабораторни упражнения: 15 часа
Брой кредити: 6

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Разглеждат се темите алгоритми, компилатори, типове данни, типове оператори, езикови конструкции за разклонение и цикъл, подпрограми, видове параметри, линейни структури от данни.

ЛЕКТОР(И): Доц. д-р Алексей Николов (ФПМИ), тел.: 965 2360, e-mail: ajn@tu-sofia.bg Технически университет-София

Код: BIS04
Лекции: 45 часа
Лабораторни упражнения: 45 часа
Курсова работа
Брой кредити: 7

Семестър II

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината продължава изграждането на знания по Математически анализ. Разглеждат се въпроси като множества от точки в равнината и пространството; функции на няколко независими променливи; неявни функции; граници и непрекъснатост; частни производни; формула на Тейлор; екстремуми; условен екстремум; понятие за мярка в равнината; кратни интеграли, както и криволинейни интеграли и интеграли по повьрхнина и техни приложения.

ЛЕКТОР(И): Доц. д-р Даниела Георгиева, (ФПМИ), тел. 965-2482, e-mail: dgeorgieva@tu-sofia.bg Технически университет-София

Код: BIS05
Лекции: 30 часа
Семинарни упражнения: 15 часа
Лабораторни упражнения: 15 часа
Брой кредити: 7

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Излагат се основните идеи на съвременната алгебра и са посочени редица приложения в теория на кодирането, теория на формалните езици и автомати, размити и интуиционистки размити множества, категорийни тенденции в информатиката. С оглед на приложенията по-подробно се разглеждат крайните групи, симетричната група, а също при полетата се отделя по-голямо внимание на крайните полета.

ЛЕКТОР(И): Доц. д-р Радослав Цветков, (ФПМИ), тел:965-, e-mail: rado_tzv@tu-sofia.bg Технически университет-София

Код: BIS06
Лекции: 30 часа
Семинарни упражнения: 30 часа
Брой кредити: 7

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Разглеждат се следните въпроси и теми: Необходимост от ООП, Класове и обекти, Капсулация, Наследяване, Виртуални методи, Абстрактност, Полиморфизъм, Обработка на изключения, Реализация на основни структури: стек, опашка, дърво.

ЛЕКТОР(И): Доц. д-р Малинка Иванова, (КЕЕ), тел: , e-mail: m_ivanova@tu-sofia.bg Технически университет-София

Код: BIS07
Лекции: 45 часа
Лабораторни упражнения: 45 часа
Курсова работа
Брой кредити: 8

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Учебният материал включва: характеристики на теоретичната информатика и на приложната информатика и тяхната взаимозависимост; връзката на приложната информатика с фундаментални науки като: математика, лингвистика, електроника, икономика, социология, други; представяне, кодиране и използвани метрики за измерване на информацията в качествено и количествено отношение; проектиране, разработване и анализ на алгоритми; събиране и анализ на данни; видове програмни езици с фокус върху изучаване на програмни техники в С и тяхното съвременно приложение при създаване на програмни продукти в съответствие с инженерен процес за разработване на софтуер; особености на компютърно-подпомогнато проектиране и на инструменти за автоматизиране на човешки дейности; проектиране функционалността и архитектурата на информационни системи съобразно принципи, характерни за софтуерното инженерство, за взаимодействието човек-компютър, за моделиране на бизнес процеси, за управление на софтуерни проекти.

ЛЕКТОР(И): Доц. д-р Малинка Иванова, (КЕЕ), тел: , e-mail: m_ivanova@tu-sofia.bg Технически университет-София

Код: BIS08
Лекции: 30 часа
Лабораторни упражнения: 30 часа
Курсова работа
Брой кредити: 5

Семестър III

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Съдържанието на дисциплината е посветено на синтеза и анализа на алгоритми. Разглеждат се низходящо структурно програмиране, сложност на алгоритми и техники за пресмятане; подходи за изграждане на алгоритми; динамични структури от данни – представяне и поддържане; бързи алгоритми за сортиране и търсене, геометрични и комбинаторни алгоритми.

ЛЕКТОР(И): Доц. д-р Радослав Цветков, (ФПМИ), тел:965-, e-mail: rado_tzv@tu-sofia.bg Технически университет-София

Код: BIS09
Лекции: 30 часа
Семинарни упражнения: 15 часа
Лабораторни упражнения: 30 часа
Брой кредити: 8

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Съдържанието на дисциплината е посветено на класическата компютърна архитектура, основни изчислителни модели, възможностите за паралелизъм, базови паралелни компютърни архитектури, архитектура на разпределени компютърни системи и технологичните особености при компютърните архитектури..

ЛЕКТОР(И): Проф. дн инж. Пламенка Боровска, (ФПМИ), тел:965-2350, e-mail: pborovska@tu-sofia.bg Технически университет-София

Код: BIS10
Лекции: 30 часа
Семинарни упражнения: 15 часа
Лабораторни упражнения: 30 часа
Курсова работа
Брой кредити: 8

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Разглеждат се темите вероятност, свойства; условна вероятност, формула на Бейс; случайни величини, закони за разпределение; функция на разпределение и плътност на разпределение; числови характеристики, многомерна случайна величина, проверка на хипотези за независимост; корелационен анализ; уравнение на регресия, оценки на параметрите на проста и многомерна линейна регресия; доверителни интервали и проверка на хипотези за коефициентите и за адекватност; множествен коефициент на корелация; нелинейни регресионни модели; еднофакторен и двуфакторен дисперсионен анализ.

ЛЕКТОР(И): Проф. д-р Красимира Проданова, (ФПМИ), тел:965-3355, e-mail: kprod@tu-sofia.bg Технически университет-София

Код: BIS11
Лекции: 30 часа
Семинарни упражнения: 30 часа
Лабораторни упражнения: 15 часа
Курсова работа
Брой кредити: 7

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Разглеждат се модели на данни и бази данни като основно внимание се отделя на модела същност-връзка и релационния модел на база данни. Представени са основните аспекти на проектиране на база данни с релационен модел. Представени са операциите на релационната алгебра за поддръжка и управление на релационните обекти. Разглежда се езикът SQL за реализация на функциите на релационна система за управление на база данни. Представят се и обектни, NoSQL бази данни и складове с данни.

ЛЕКТОР(И): Доц. д-р Анна Розева, (ФПМИ), тел:965-2356, e-mail: arozeva@tu-sofia.bg Технически университет-София

Код: BIS12
Лекции: 30 часа
Семинарни упражнения: 15 часа
Лабораторни упражнения: 30 часа
Брой кредити: 6

Семестър IV

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Съдържанието на курса е: (1) Въведение в Интернет технологиите: структура на WWW, HTTP протокол, създаване на HTML/XHTML документи, XML синтаксис, презентационни технологии – Cascading Style Sheets и DHTML, програмиране от страна на клиента, програмиране от страна на сървъра, стандарти. (2) Архитектура на Web: хипертекст/хипермедиа – ефективна комуникация, интерфейси, схеми за навигация, типове медии; процес на проектиране на Web. (3) Разработка на Web приложения: проектиране и реализация на Web интерфейс, програмиране от страна на клиента чрез Java аплети; програмиране от страна на сървъра – генериране на динамично съдържание чрез Java сървлети и Java Server Pages, реализиране на Web сайт, реализиращ достъп до бази от данни.

ЛЕКТОР(И): Доц. д-р Анна Розева, (ФПМИ), тел:965-2356, e-mail: arozeva@tu-sofia.bg Технически университет-София

Код: BIS13
Лекции: 45 часа
Семинарни упражнения: 15 часа
Лабораторни упражнения: 30 часа
Брой кредити: 8

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Разглеждат се темите грешки и източници на грешки; решаване на нелинейни уравнения; системи линейни уравнения, методи на Гаус, Гаус-Жордан, алгоритъм на Краут за LR-декомпозиция, матрични норми и число на обусловеност; итеративни методи, метод на спрегнатите градиенти, нелинейни системи уравнения; приближения на функции, интерполация, интерполация със сплайни; средно-квадратично приближение и емпирични модели; числено диференциране и интегриране.

ЛЕКТОР(И): Доц. д-р Алексей Николов, (ФПМИ), тел:965-2360, e-mail: ajn@tu-sofia.bg Технически университет-София

Код: BIS14
Лекции: 30 часа
Семинарни упражнения: 15 часа
Лабораторни упражнения: 30 часа
Брой кредити: 7

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Разглеждат се методи и принципи на програмно управление на основните компютърни ресурси: процесор и процеси и тяхната синхронизация, реална и виртуална памет, данни, файлова система, входно / изходни операции, механизми за сигурност и защита. Представят се концепции на мултипрограмните и мултизадачни операционни системи, както и на виртуални машини и ресурси .

ЛЕКТОР(И): Доц. д-р Анна Розева, (ФПМИ), тел:965-2356, e-mail: arozeva@tu-sofia.bg Технически университет-София

Код: BIS15
Лекции: 30 часа
Лабораторни упражнения: 30 часа
Курсова работа
Брой кредити: 6

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Разглеждат се следните въпроси и теми: Софтуерна Архитектура, Софтуерен Дизайн, Видове архитектури, Архитектура и нефункционални изисквания, Информационна Архитектура, Разпределени системи, Сервизно-ориентирани архитектури (REST, SOAP), Интероперабилност, Аспекти на сигурността в софтуерните архитектури.

ЛЕКТОР(И): Доц. д-р Десислава Иванова, (ФПМИ), тел:965-3379, e-mail: d_ivanova@tu-sofia.bg Технически университет-София

Код: BIS16
Лекции: 30 часа
Семинарни упражнения: 15 часа
Лабораторни упражнения: 30 часа
Курсова работа
Брой кредити: 8

Семестър V

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Курсът запознава студентите със следните процеси: Управление на софтуерния процес; Управление на конфигурацията; Управление на софтуерните изисквания; Проектиране на софтуер; Изграждане на софтуер; Тестване; Съпровождане. Освен теоретична, курсът има и силна практическа насоченост. Симулирайки реални условия, упражненията предвиждат работа в екип за създаване на нови продукти според актуалните стандарти в инженерната практика. Част от курса предвижда овладяването на следните основни инструменти за разработка: Инструмент за контрол на версиите, Инструмент за управление на задачи; Инструмент за документиране с UML диаграми .

ЛЕКТОР(И): Доц. д-р Десислава Иванова, (ФПМИ), тел:965-3379, e-mail: d_ivanova@tu-sofia.bg Технически университет-София

Код: BIS17
Лекции: 30 часа
Лабораторни упражнения: 15 часа
Брой кредити: 6

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Разглеждат се темите модел, етапи в построяването на модели, модели, осъществявани чрез ОДУ, модели, осъществявани чрез ЧДУ, данни и оценка на параметри, анализ на размерностите, вариационни методи и оптимизация .

ЛЕКТОР(И): Проф. д-р Георги Пенчев Венков, (ФПМИ), тел:965-3357, e-mail: gvenkov@tu-sofia.bg Технически университет-София

Код: BIS18
Лекции: 30 часа
Семинарни упражнения: 30 часа
Брой кредити: 7

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Курсът има както теоретична, така и практическа насоченост и цели да изгради у студента навици и умения за създаване на програмно осигуряване с активно използване на платформи, използващи компютърна графика и геоинформационни системи. В курса са разглеждат; Математическите основи на дисциплините компютърната графика, компютърна геометрия, растерна математика; Характеристики и възможности за управление на различните типове графични устройства; Основните алгоритми, използвани в приложната компютърна графика; Основни компоненти, по-важните функции и структурата на платформи за компютърна графика; Въпроси, свързани с модели за тримерно представяне на тела и визуализацията им; Модели за цветови усещания и др.

ЛЕКТОР(И): Доц. д-р Иван Алтъпърмаков, (ФПМИ), тел:965-2462, e-mail: ialt@tu-sofia.bg Технически университет-София

Код: BIS19
Лекции: 30 часа
Лабораторни упражнения: 30 часа
Брой кредити: 6

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Разглеждат се следните въпроси и теми: Въведение в Java платформата, Синтаксис на езика Java, Особености на средите за разработка, Основни пакети в Java екосистемата, Изграждане на интерактивни приложения чрез Java SE/ЕЕ, Особености при изграждането на мултиплатформени приложения. Акцентът на курса е в изучаване на средата за програмиране и технологии за бързо създаване на програми на основата на използване на съвременни пакети.

ЛЕКТОР(И): Доц. д-р Мария Маринова, (КСТ филиал Пловдив), тел:, e-mail: m_marinova@tu-plovdiv.bg Технически университет-София

Код: BIS20
Лекции: 30 часа
Лабораторни упражнения: 30 часа
Брой кредити: 4

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Разглеждат се етапите на DM като основно се засяга събирането, подготовката на данните, построяването на модел и оценката на неговата достоверност. Изучават се четирите задачи на DM: асоциация, клъстеризация, класификация и регресия. Отделя се внимание и на автоматизираното изпълнение на различни AI системи. В практическата част на курса се засяга използването на AI при решаването на реални проблеми в областта на техниката, енергетиката, търговията, финансите и др. По време на семестъра студентите се срещат със специалисти от практиката.

ЛЕКТОР(И): Доц. д-р инж. Александър Ефремов, (ФА), тел: 965-3927, e-mail: alefremov@tu-sofia.bg Технически университет-София

Код: BIS21
Лекции: 30 часа
Лабораторни упражнения: 15 часа
Брой кредити: 4

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Въведение в мениджмънта; Мисия, цели, задачи и старегии в мениджмънта;: Фирмено управление, стил и етика. Организационно изграждане- структури; Анализ и диагностика на макро и микрообкръжението; Функционални области на мениджмънта; Маркетингът като функция на мениджмънта; Маркетингови концепции, историческо развитие; Маркетингов процес; Вериги на доставките; Маркетингово изследване; Сегментиране на потребителите; Продуктова политика; Ценова политика; Комуникационна политика; Ваимоотношения с потребителите. .

ЛЕКТОР(И): Доц. д-р Михаил Драганов (СФ), тел.: 965 3519, е-mail: mdraganov@tu-sofia.bg Технически университет-София

Код: BIS23
Лекции: 15 часа
Семинарни упражнения: 15 часа
Брой кредити: 2

Семестър VI

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината „Паралелна обработка на информацията“ разглежда темите: Основни концепции и парадигми на паралелното програмиране; Паралелно програмиране с обмен на съобщения; Модел с обмен на съобщения; Интерфейс с обмен на съобщения MPI; Паралелно програмиране на приложения с паралелизми по данни; SPMD стил на паралелно програмиране; Паралелно програмиране на приложения с функционален паралелизъм; Паралелно програмиране по методите Монте Карло; Паралелни генератори на случайни числа; Паралелно програмиране с обща памет OpenMP; Паралелно програмиране с комбиниране на MPI и OpenMP; Хибридни паралелни програмни имплементации; Паралелно програмиране на многоядрени процесори; Приложни програмни интерфейси с многонишковата обработка.

ЛЕКТОР(И): Проф. дн инж. Пламенка Боровска, (ФПМИ), тел: 965-2350, e-mail: pborovska@tu-sofia.bg Технически университет-София

Код: BIS24
Лекции: 30 часа
Лабораторни упражнения: 30 часа
Брой кредити: 6

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: В курса са застъпени следните основни направления при задачите на изследване на операциите: 1) Детерминирани случаи, за които са разгледани в дискретния случай задачи от линейното оптимиране – симплекс метод, транспортна задача, задача за назначенията, целочислено и динамично оптимиране, както и мрежово оптимиране и матрични игри; 2) Недетерминирани случаи, за които са дадени основни подходи при мрежово оптимиране, основни понятия за Марковски процеси, невронни мрежи, генетични алгоритми; 3) Първоначални понятия за сложност на алгоритмите.

ЛЕКТОР(И): Доц.д-р Алексей Николов, (ФПМИ), тел: 965-2360, e-mail: ajn@tu-sofia.bg Технически университет-София

Код: BIS25
Лекции: 30 часа
Лабораторни упражнения: 30 часа
Брой кредити: 5

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Разглеждат се основните изчислителни методи и алгоритми на биоинформатиката: компютърни модели на ДНК, протеинови секвенции и структури, геноми и протеоми, бази данни (БД) и извличането на информация. Студентите се запознават със създаването и поддържането на БД с биологична информация, геномни БД, както и начините за извличане на информация от тях. Специално внимание е отделено на методите, алгоритмите и софтуерните инструменти за обработка и анализ на биологичните данни – търсене, подреждане и еволюционен анализ на структури биологични данни. Изучават се методите и софтуерните инструменти за прогнозиране на структурата и функцията на протеини, клъстериране и развитие на протеинови модели и 3D модели на нагъване на протеините.

ЛЕКТОР(И): Проф. дн инж. Пламенка Боровска, (ФПМИ), тел: 965-2350, e-mail: pborovska@tu-sofia.bg Технически университет-София

Код: BIS26
Лекции: 30 часа
Лабораторни упражнения: 30 часа
Курсова работа
Брой кредити: 6

Семестър VII

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Web дизайнът е специалност, която комбинира умения и знания за изработката на естетически издържан дизайн и технологичната рамка за превръщането на този дизайн в работеща Интернет страница.Дисциплината се фокусира върху познанията и технологиите необходими за това. Поради големия брой инструменти и технологии, необходими в ежедневието на всеки web дизайнер, дисциплината покрива и широк спектър от познания и технологии свързани с разработката на Интернет страници, комбинирайки както естетически, така и технологични умения. Разглеждат се понятия като композиция, цветови схеми, шрифтове и типография, векторни и растерни изображения. На основата на HTML/CSS се изграждат структура и различни елементи на Интернет страниците като header, footer, sidebar, навигация и т.н. Разглеждат се тяхното предназначение и тяхната употреба. Според стандартите за разработка на Интернет страници към момента, курсът покрива и необходимите познания за разработка на responsive страници.Студентите ще бъдат запознати с модерните към момента инструменти за графична обработка като Adobe XD, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, както и с необходимите им инструменти за обработка на source код.

ЛЕКТОР(И): доц. д-р Десислава Иванова (ФПМИ), тел.: 965 3379, e-mail: d_ivanova@tu-sofia.bg Технически университет-София

Код: BIS30
Лекции: 30 часа
Лабораторни упражнения: 30 часа
Курсова работа
Брой кредити: 7

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: В курса се изучават изискванията за мрежова сигурност и методите за атака, симетричните и асиметричните методи за криптиране, методите за атака на шифри, протоколите за обмен на ключове и принципите за Интернет защита. Курсът включва необходимите математически знания и практики за криптиране и декриптиране на някои прости шифри, а също така предлага въведение в хеш-функциите, елиптичните криви и съвременните технологии за удостоверяване.

ЛЕКТОР(И): Доц. д-р Мариана Иванова Дурчева, тел:, email: m_durcheva@tu-sofia.bg Технически университет-София

Код: BIS31
Лекции: 30 часа
Семинарни упражнения: 15 часа
Лабораторни упражнения: 15 часа
Брой кредити: 7

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Компютърните мрежи се разглеждат в контекста на OSI и TCP/IP модела. Застъпени са основни мрежови протоколи (формат на съобщенията и алгоритъм на работа); физическо и логическо адресиране и принципите на изграждане на адресни схеми; видовете преносни среди. Изучават се принципите на работа на междинните мрежови устройства, тяхното конфигуриране, технологиите за изграждане и управление на локални и виртуални мрежи, конфигуриране и управление на рутиращи протоколи.

ЛЕКТОР(И): доц. д-р Десислава Иванова (ФПМИ), тел.: 965 3379, e-mail: d_ivanova@tu-sofia.bg Технически университет-София

Код: BIS32
Лекции: 30 часа
Семинарни упражнения: 15 часа
Лабораторни упражнения: 15 часа
Брой кредити: 6

Семестър VIII

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Изучават се същността и характеристиките на големите масиви и потоци данни, екосистемата на големите данни, като и методи и алгоритми за откриване на знания базирани на правила и модели. Разглеждат се методите и техниките за изграждане на работни изчислителни потоци за анализ на данни, вкл. за предварителна обработка на данните, за откриване на знания и постобработка, обхващаща визуализация и интерпретация на резултатите от анализа, както и оценка на полезността и значимостта на откритите знания. Изучават се интелигентните методи за вземане на решение.

ЛЕКТОР(И): Проф. дн инж. Пламенка Иванова Боровска, (ФПМИ), тел: 965-2350, e-mail: pborovska@tu-sofia.bg Технически университет-София

Код: BIS36
Лекции: 20 часа
Лабораторни упражнения: 20 часа
Курсова работа
Брой кредити: 5

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Изучават се основни понятия и обекти на 3D технологиите, структурата и архитектурата на моделите, структурите за управление, софтуерните среди и специфичните особености на интерфейсите за работа с тях. Изучават се основните принципи и методите за изграждане, композиране и визуализация на 3D модели в системите за виртуална реалност, както и възможностите за описание и взаимодействие с виртуални светове в уеб среда.

ЛЕКТОР(И): Проф. д-р инж. Георги Тодоров, (МТФ), тел:965-2536, e-mail: gdt@tu-sofia.bg Технически университет-София

Код: BIS37
Лекции: 20 часа
Лабораторни упражнения: 20 часа
Брой кредити: 5

Back to Top