Новини

ГРАФИК
на изпитна сесия за летен семестър на уч. 2023/2024 г.
за студентите от IV курс, 8 семестър

Специалност ИСН

Учебна дисциплина Преподавател Дата/час зала
1 Анализ на големи масиви данни и откриване на знания Проф. дн Пл. Боровска ТО
2 Робастно управление на информационни системи Доц. Малинка Иванова 19.04.2024 г.

13.30 ч.

2548
3 3D технологии и виртуална реалност Гл. ас. Димо Чотров 25.04.2024 г.

09.30 ч.

2215 А
4 Разработчик на Web съдържание (сп.5) Доц. Йоана Павлова 18.04.2024 г. 10.30ч. 2548
 5 Изследване на потребителско изживяване (сп.5) Доц. Йоана Павлова 18.04.2024 г. 13.45 ч. 2548
6 Компютърно моделиране на физични системи(сп.6) Доц. Христо Търнев 24.04.2024 г.

14.00 ч.

2215 А
 7 Информационна сигурност (сп.6) Доц. Малинка Иванова 22.04.2024 г.

10.30 ч.

2548

Специалност ПМИ

Учебна дисциплина Преподавател дата
1 Надеждност и масово обслужване доц. Богдан Гилев 18.04.2024 г.

15.30 ч.

2 Мобилни приложения на Java (сп.6) ас. Димитър Ваковски 26.04.2024 г.

15.00 ч.

3 Извличане на закономерности от данни 2 (сп.7) доц. Ал. Ефремов 23.04.2024 г.

09.00 ч.

КЛАСИРАНЕ МАГИСТРИ 2023/2024

Записване в срок до: 06.10.2023 г. (включително). Начало на учебната 2023/24 г.: 09.10.2023 г.

АНАЛИЗ НА ГОЛЕМИ МАСИВИ И ПОТОЦИ ДАННИ

1 Денис Георгиев Иванов
2 Калоян Тодоров Лазаров
3 Павел Данислав Иванчев
4 Боил Максимов Маринов
5 Анна-Мария Атанасова
6 Димитър Красимиров Иванов
7 Васил Петров Ветренски

ИНФОРМАТИКА И СОФТУЕРНИ НАУКИ

1 Ангелина Добрева Дачкинова
2 Антонио Тодоров Димитров
3 Атанас Костадинов Узунов
4 Божидар Ивов Топчийски
5 Вероника Данаилова Атанасова
6 Виктор Даниелов Георгиев
7 Георги Валериев Русев
8 Георги Георгиев Гинев
9 Гери Георгиева Христозова
10 Десислава Емилова Милушева
11 Димитър Димитров Узунов
12 Димитър Рачев Пашов
13 Димитър Тодоров Тодоров
14 Иван Кръстев Кръстев
15 Иван Спасов Михов
16 Илиян Даниелов Дрянов
17 Кристина Крас. Брайнова
18 Марин Михайлов Димитров
19 Марина Валентинова Мендова
20 Матей Костов
21 Момчил Рашков Колев
22 Павел Иванов Иванов
23 Силвия Пламенова Василева
24 Спас Александров Пандев
25 Теодор Бисеров Станишев
26 Явор Траянов Траянов

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА И ИНФОРМАТИКА                         (платено обучение)

1 Валентина Веелинова Андреева
2 Гюлджан Сами Караосман
3 Иван Георгиев Луджов
4 Иван Тодоров Димчев
5 Маргарита Миткова Мицева
6 Радослава Георгиева Георгиева

ФАКУЛТЕТ ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА СТАРТИРА ПОДГОТОВКА ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА 2023 г.

Студенти желаещи за участват в подготовката е нужно да изпратят мейл на  гл. ас. д-р М. Стоенчев: mrs@tu-sofia.bg

Материалите за олимпиадата са налични на:  https://fpmi.bg/moodle/course/view.php?id=103  

 

Техническият университет – София и Факултетът по приложна математика и информатика обявиха участието си в AWS Academy

Програмата Amazon Web Services (AWS) предоставя на висшите учебни заведения готова за преподаване учебна програма по облачни изчисления.

Oт началото на новата академична година 2022/2023, студентите ще могат да се запишат в курсове, които да ги подготвят да преследват кариера в бързо развиващото се пространство за облачни изчисления и в признаващите AWS сертификати индустрии.

Учебната програма на AWS Academy е разработена и поддържана от експерти по темата на AWS, като се гарантира, че отразява текущите услуги и най-добрите, актуални и добри практики. Курсовете се преподават от акредитирани от AWS Academy преподаватели, които са обучени в курсове на AWS Academy, като по този начин помагат на студентите да придобият умения в AWS технологиите.

„Горди сме да направим учебната програма на AWS Academy достъпна за нашите студенти“, каза деканът на Факултета по приложна математика и информатика на Техническия университет – София, доц.д-р инж. Десислава Иванова. „Бързият възход на компютърните науки създава нарастващ брой висококачествени работни места в организации по целия свят и техническите умения, които студентите развиват чрез тази програма, ще ги позиционират по-добре в кариерата им днес и в бъдеще.“ Факултетът по приложна математика и информатика към Техническия университет – София предлага високо иновативни бакалавърски специалности „Информатика и софтуерни науки“, „Приложна математика и информатика“, „Приложна физика и компютърно моделиране“ и „Анализ на данни“, които предоставят нов начин на мислене и адаптивност към бързо променящите се изисквания на информационното общество и към високите темпове на технологии за разработка на софтуер.

Бакалавърските и магистърските програми на Факултета по приложна математика и информатика в ТУ – София включват широка гама от вълнуващи и иновативни курсове, които надхвърлят границата между теория и практика. Те обучават в експертност, обхващаща широк спектър от умения, относно разработване на софтуер и иновации, приложна математика и физика, които се разглеждат като уникална характеристика за в бъдеще и са със значителна добавена стойност.Ликвидационна сесия ФПМИ 19.09 – 24.09.2022 г. 

ОБЩ КУРС – МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА

На 11.02.2022 г. от 15.45ч. ще се проведе първата среща на семинара за подготовка за Националната Студентска Олимпиада по Математика (НСОМ). Каним всички студенти на ТУ, желаещи да участват в отбора на ТУ за НСОМ.

Канал в дискорд относно подготовката за олимпиадата по Математика:

https://discord.gg/P47d355mdU

За повече информация: гл. ас. д-р Мирослав Стоенчев, е-майл: mrs@tu-sofia.bg

СЪВМЕСТНА БАКАЛАВЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ “АНАЛИЗ НА ДАННИ” МЕЖДУ ФПМИ НА ТУ-СОФИЯ И ФМИ НА СУ “СВ. КЛ. ОХРИДСКИ” ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.016-0018 “МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Факулетът по Приложна Математика и Информатика (ФПМИ) към ТУ-София е партньор в проект BG05M2OP001-2.016-0018 “МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Основната цел на партньорството между ФПМИ на ТУ-София и ФМИ на СУ „Кл. Охридски“ е създаване на съвместна бакалавърска специалност „Анализ на данни“ в професионално направление 4.5 „Математика“. Проектът е насочен към изграждането на модернизирана академична екосистема в партньорска мрежа. Той ще реши тази задача чрез разработване и прилагане на високотехнологични решения за учене и преподаване, развитие на компетентности, съобразени с пазара на труда, повишаване квалификацията на преподавателите, насърчаване на интердисциплинарни и междуинституционални академични инициативи, подкрепа за мобилност към чужди висши училища и научни организации, споделяне на ресурси. В хода на изпълнението СУ “Св. Климент Охридски” ще координира усилията на 9 университета, 3 организации на работодателите и над 20 асоциирани партньора. Широкият обхват на консорциума осигурява допълваща се експертиза от различни полета на познанието и икономиката като потребител на кадри, обучавани във висшите училища. Екипът фокусира силите и ресурсите изключително върху приоритетни професионални направления – педагогика, физика, химия, математика и биотехнологии. Тази концентрация позволява да бъдат решавани успешно задачите, поставени от ОП НОИР по разширяване на достъпа до и подобряване на качеството във висшето образование в области, очертани в анализа на резултатите от рейтинговата система и съответствието им с изискванията на пазара на труда (проект BG05M2OP001-2.005-0001) и дефинирани като ключови за страната в политиките на българското правителство и ЕС. Съсредоточаването в приоритетни направления е комбинирано с широко отваряне на възможности за академично и професионално развитие пред голям кръг крайни потребители на безвъзмездната финансова помощ: преподаватели, в т. ч. учени и изследователи, студенти, млади хора, ангажирани с наука, вкл. обучаващи се за придобиване на образователна и научна степен “доктор”, постдокторанти и специализанти. Времевата рамка за изпълнение на предложените дейности е 30 месеца, но успешното им приключване ще позволи да бъде създаден устойчив модел на сътрудничество, който ще бъде мултиплициран и надграждан и след края на проекта.

Линк към сайта на проекта: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема (modern-a.bg)

ЗИМНА СЕСИЯ 2021/22 МАГИСТРИ ФПМИ – ВСИЧКИ ИЗПИТИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ОТДАЛЕЧЕНО В ОН-ЛАЙН СРЕДА

ЗИМНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ 2021/22 – ВСИЧКИ ИЗПИТИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ОТДАЛЕЧЕНО В ОН-ЛАЙН СРЕДА

МАТЕМАТИКА 1 И МАТЕМАТИКА 3

ФИЗИКА

СПЕЦИАЛНОСТ “ИНФОРМАТИКА И СОФТУЕРНИ НАУКИ”

СПЕЦИАЛНОСТ “ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА “

На 22.10.2021 г. от 13.20ч. в зала 2215 ще се проведе първата среща на семинара за подготовка за Националната Студентска Олимпиада по Математика (НСОМ). Каним всички студенти на ТУ, желаещи да участват в отбора на ТУ за НСОМ. Определянето на отбора ще се извърши на по-късен етап чрез 2 контролни.

Канал в дискорд относно подготовката за олимпиадата по Математика:

https://discord.gg/P47d355mdU

За повече информация: гл. ас. д-р Мирослав Стоенчев, е-майл: mrs@tu-sofia.bg

ФАКУЛТЕТ ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ОБЯВЯВА ПРИЕМИ В СЛЕДНИТЕ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

“ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”

“ИНФОРМАТИКА И СОФТУЕРНИ НАУКИ”

“АНАЛИЗ НА ГОЛЕМИ МАСИВИ И ПОТОЦИ ДАННИ”

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

13.09.2021 – 30.09.2021

Заявление за кандидатстване магистър ФПМИ

ТУ-София, ФПМИ, бл. 2, ет. 2, каб. 2226, тел. 02/965 2478

е-майл: i.stoyanova@tu-sofia.bg

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ 2020/21 – ВСИЧКИ ИЗПИТИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ОТДАЛЕЧЕНО В ОН-ЛАЙН СРЕДА

ГРАФИК ЗА ЛИКВИДАЦИОННАТА СЕСИЯ ПО МАТЕМАТИКА 2020/2021 МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК:

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ 2020-2021 МАТЕМАТИКА

ГРАФИК ЗА ЛИКВИДАЦИОННАТА СЕСИЯ ПО ФИЗИКА 2020/2021 МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК:

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ 2020-2021 ФИЗИКА

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ 2020/21 ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ НА ФПМИ – “ИНФОРМАТИКА И СОФТУЕРНИ НАУКИ” И “ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКАМОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК:

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ 2020-2021 ИСН

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ 2020-2021 ПМИ

ЛЯТНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ 2020/21 – ВСИЧКИ ИЗПИТИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ОТДАЛЕЧЕНО В ОН-ЛАЙН СРЕДА

ГРАФИК ЗА ПОПРАВИТЕЛНАТА СЕСИЯ ПО МАТЕМАТИКА 2020/2021 МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК:

ЛЯТНА СЕСИЯ 2020-2021 МАТЕМАТИКА

ГРАФИК ЗА ПОПРАВИТЕЛНАТА СЕСИЯ ПО ФИЗИКА 2020/2021 МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК:

ЛЯТНА СЕСИЯ 2020-2021 ФИЗИКА

ЛЯТНА ПОПРАВИТEЛНА СЕСИЯ 2020/21 ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ НА ФПМИ – “ИНФОРМАТИКА И СОФТУЕРНИ НАУКИ” И “ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКАМОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК:

ЛЯТНА СЕСИЯ 2020-2021 ФПМИ

ЛЯТНА СЕСИЯ 2020/21 ЗА МАГИСТРИ СПЕЦИАЛНОСТ “ИНФОРМАТИКА И СОФТУЕРНИ НАУКИ”

ЛЯТНА СЕСИЯ МАГИСТРИ ИСН -2020-2021

ЗИМНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ 2020/21

ГРАФИК ЗА ПОПРАВИТЕЛНАТА СЕСИЯ ПО МАТЕМАТИКА 2020/2021 МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК:

ЗИМНА СЕСИЯ 2020/21 МАТЕМАТИКА

ГРАФИК ЗА ПОПРАВИТЕЛНАТА СЕСИЯ ПО ФИЗИКА 2020/2021 МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК:

ЗИМНА СЕСИЯ 2020/21 ФИЗИКА

ЗИМНА ПОПРАВИТEЛНА СЕСИЯ 2020/21 ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “ИНФОРМАТИКА И СОФТУЕРНИ НАУКИ” МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК:

ЗИМНА СЕСИЯ 2020/21 ИСН

ЗИМНА ПОПРАВИТEЛНА СЕСИЯ 2020/21 ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКАМОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК:

ЗИМНА СЕСИЯ 2020/21 ПМИ

ЗИМНА СЕСИЯ 2020/21 ЗА МАГИСТРИ СПЕЦИАЛНОСТ “ИНФОРМАТИКА И СОФТУЕРНИ НАУКИ” МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК:

ЗИМНА СЕСИЯ 2020/21 МАГИСТРИ ИСН

СТАРТИРА ТРЕТИ ЕТАП НА ПРОГРАМАТА ЗА “МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ”, МОН

Целта на програмата e привличането, задържането и развитието на висококвалифицирани млади учени и постдокторанти, като се осигури качественото възпроизводство на човешкия потенциал за научноизследователска работа в България. Програмата е изцяло насочена към финансирането на допълнителна научноизследователска и научна работа като целевите групи, които могат да получат финансиране са:

##младите учени – лица, които извършват научноизследователска и научно-образователна дейност във висши училища и/или научни организации след придобиване на първа образователно-квалификационна степен “магистър”, но не повече от 10 години след придобиването й;

##постдокторантите – учени, придобили образователна и научна степен “доктор”, но не повече от 5 години след придобиването й.

Кандидатите подготвят и подават документи за участие на хартиен носител и в електронна форма в срок до 05.02.2021 г. Форма на заявление за участие в програмата може да намерите тук – 6 Prilojenie 1 – Zaiavlenie-Ml.Uch,PostDok NEW

Хартиеният екземпляр се предава в канцеларията на ФПМИ кабинет 2228А .

Електронното копие се изпраща на e-mail: ipmi-k@tu-sofia.bg, с копие до d_ivanova@tu-sofia.bg.

Класирането на кандидатите се извършва по критериална система на ТУ, която може да намерите тук: 5 Kriterii-Ml.Uch,PostDok етап 3

Резултати от класирането на кандидатите в проект – етап 3: PostDoc-PhD – etap3

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ДИСЦИПЛИНИТЕ ВЪВ ФПМИ


Уважаеми студенти,Поздравяваме Ви с началото на учебната година 2020/2021! Информираме Ви, че през настоящия семестър част от дисциплините във Факултета по приложна математика и информатика (ФПМИ) ще се изучават дистанционно. Такива дисциплини са:– Въведение в програмирането (специалност ИСН)

– Синтез и анализ на алгоритми (специалност ИСН)

– Софтуерни технологии (специалност ИСН)

– Информатика I (специалност ПМИ)

– Обектно-ориентирано програмиране (специалност ПМИ)

– Компютърна графика (специалност ПМИ)

Всички материали ще бъдат качвани в електронната система: https://fpmi.bg/moodle/

Дистанционната комуникация между преподаватели и студенти ще се осъществява в реално време с платформата “Дискорд”. За целта всеки студент трябва да си свали и инсталира приложението: https://discordapp.com/download

Допълнителна информация за комуникацията в реално време, студентите ще получават от преподавателите по е-майл.

За целите на дистанционното обучение е създаден и YOUTUBE канал:

https://www.youtube.com/channel/UC8AchuXgDCW-xsN_7BbKGqg

В него ще бъдат публикувани видео лекции и демонстрации на важни аспекти от фундаменталната подготовка на студентите в ТУ-София.

ВАЖНО! Студентите трябва да проверят редовно своите е-мейл адреси в ТУ-София. На тях студентите от първи курс ще получат и своите потребителски имена и пароли за достъп до https://fpmi.bg/moodle/

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Уважаеми студенти,

Дистанционното обучение в ТУ-София и във Факултет Приложна Математика и Информатика (ФПМИ) започва на 24.03.2020 г. (вторник). ФПМИ ще осигури дистанционно обучение за всички специалности във ФПМИ:

– Информатика и софтуерни науки

Приложна математика и информатика

– Приложна физика и компютърно моделиране

ФПМИ ще осигури и дистанционно обучение за общия курс за всички факултети и всички специалности в ТУ-София по дисциплините:

– Математика 2

Физика 2

Всички материали са качени в електронната система: https://fpmi.bg/moodle/

Дистанционната комуникация между преподаватели и студенти ще се осъществява в реално време с платформата “Дискорд”. За целта всеки студент трябва да си свали и инсталира приложението: https://discordapp.com/download

Допълнителна информация за комуникацията в реално време, студентите ще получават от преподавателите по е-майл.

За целите на дистанционното обучение е създаден и YOUTUBE канал:

https://www.youtube.com/channel/UC8AchuXgDCW-xsN_7BbKGqg

В него ще бъдат публикувани видео лекции и демонстрации на важни аспекти от фундаменталната подготовка на студентите в ТУ-София.

ВАЖНО! Студентите трябва да проверят редовно своите е-мейл адреси в ТУ-София.

МЛАДЕЖКИ НАГРАДИ

НАГРАДА ОТ БАИТ В КОНКУРСА ЗА 2019 г. НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ “ИНФОРМАТИКА И СОФТУЕРНИ НАУКИ” В КАТЕГОРИЯТА “МЛАДЕЖКА НАГРАДА”

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПН 4.5 МАТЕМАТИКА: Prilojenie 1.2.
Back to Top