Новини

 

 

ФАКУЛТЕТ ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА СТАРТИРА ПОДГОТОВКА ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА 2023 г.

Студенти желаещи за участват в подготовката е нужно да изпратят мейл на  гл. ас. д-р М. Стоенчев: mrs@tu-sofia.bg

Материалите за олимпиадата са налични на:  https://fpmi.bg/moodle/course/view.php?id=103  

 

Техническият университет – София и Факултетът по приложна математика и информатика обявиха участието си в AWS Academy

Програмата Amazon Web Services (AWS) предоставя на висшите учебни заведения готова за преподаване учебна програма по облачни изчисления.

Oт началото на новата академична година 2022/2023, студентите ще могат да се запишат в курсове, които да ги подготвят да преследват кариера в бързо развиващото се пространство за облачни изчисления и в признаващите AWS сертификати индустрии.

Учебната програма на AWS Academy е разработена и поддържана от експерти по темата на AWS, като се гарантира, че отразява текущите услуги и най-добрите, актуални и добри практики. Курсовете се преподават от акредитирани от AWS Academy преподаватели, които са обучени в курсове на AWS Academy, като по този начин помагат на студентите да придобият умения в AWS технологиите.

„Горди сме да направим учебната програма на AWS Academy достъпна за нашите студенти“, каза деканът на Факултета по приложна математика и информатика на Техническия университет – София, доц.д-р инж. Десислава Иванова. „Бързият възход на компютърните науки създава нарастващ брой висококачествени работни места в организации по целия свят и техническите умения, които студентите развиват чрез тази програма, ще ги позиционират по-добре в кариерата им днес и в бъдеще.“ Факултетът по приложна математика и информатика към Техническия университет – София предлага високо иновативни бакалавърски специалности „Информатика и софтуерни науки“, „Приложна математика и информатика“, „Приложна физика и компютърно моделиране“ и „Анализ на данни“, които предоставят нов начин на мислене и адаптивност към бързо променящите се изисквания на информационното общество и към високите темпове на технологии за разработка на софтуер.

Бакалавърските и магистърските програми на Факултета по приложна математика и информатика в ТУ – София включват широка гама от вълнуващи и иновативни курсове, които надхвърлят границата между теория и практика. Те обучават в експертност, обхващаща широк спектър от умения, относно разработване на софтуер и иновации, приложна математика и физика, които се разглеждат като уникална характеристика за в бъдеще и са със значителна добавена стойност.Ликвидационна сесия ФПМИ 19.09 – 24.09.2022 г. 

ОБЩ КУРС – МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА

На 11.02.2022 г. от 15.45ч. ще се проведе първата среща на семинара за подготовка за Националната Студентска Олимпиада по Математика (НСОМ). Каним всички студенти на ТУ, желаещи да участват в отбора на ТУ за НСОМ.

Канал в дискорд относно подготовката за олимпиадата по Математика:

https://discord.gg/P47d355mdU

За повече информация: гл. ас. д-р Мирослав Стоенчев, е-майл: mrs@tu-sofia.bg

СЪВМЕСТНА БАКАЛАВЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ “АНАЛИЗ НА ДАННИ” МЕЖДУ ФПМИ НА ТУ-СОФИЯ И ФМИ НА СУ “СВ. КЛ. ОХРИДСКИ” ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.016-0018 “МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Факулетът по Приложна Математика и Информатика (ФПМИ) към ТУ-София е партньор в проект BG05M2OP001-2.016-0018 “МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Основната цел на партньорството между ФПМИ на ТУ-София и ФМИ на СУ „Кл. Охридски“ е създаване на съвместна бакалавърска специалност „Анализ на данни“ в професионално направление 4.5 „Математика“. Проектът е насочен към изграждането на модернизирана академична екосистема в партньорска мрежа. Той ще реши тази задача чрез разработване и прилагане на високотехнологични решения за учене и преподаване, развитие на компетентности, съобразени с пазара на труда, повишаване квалификацията на преподавателите, насърчаване на интердисциплинарни и междуинституционални академични инициативи, подкрепа за мобилност към чужди висши училища и научни организации, споделяне на ресурси. В хода на изпълнението СУ “Св. Климент Охридски” ще координира усилията на 9 университета, 3 организации на работодателите и над 20 асоциирани партньора. Широкият обхват на консорциума осигурява допълваща се експертиза от различни полета на познанието и икономиката като потребител на кадри, обучавани във висшите училища. Екипът фокусира силите и ресурсите изключително върху приоритетни професионални направления – педагогика, физика, химия, математика и биотехнологии. Тази концентрация позволява да бъдат решавани успешно задачите, поставени от ОП НОИР по разширяване на достъпа до и подобряване на качеството във висшето образование в области, очертани в анализа на резултатите от рейтинговата система и съответствието им с изискванията на пазара на труда (проект BG05M2OP001-2.005-0001) и дефинирани като ключови за страната в политиките на българското правителство и ЕС. Съсредоточаването в приоритетни направления е комбинирано с широко отваряне на възможности за академично и професионално развитие пред голям кръг крайни потребители на безвъзмездната финансова помощ: преподаватели, в т. ч. учени и изследователи, студенти, млади хора, ангажирани с наука, вкл. обучаващи се за придобиване на образователна и научна степен “доктор”, постдокторанти и специализанти. Времевата рамка за изпълнение на предложените дейности е 30 месеца, но успешното им приключване ще позволи да бъде създаден устойчив модел на сътрудничество, който ще бъде мултиплициран и надграждан и след края на проекта.

Линк към сайта на проекта: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема (modern-a.bg)

ЗИМНА СЕСИЯ 2021/22 МАГИСТРИ ФПМИ – ВСИЧКИ ИЗПИТИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ОТДАЛЕЧЕНО В ОН-ЛАЙН СРЕДА

ЗИМНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ 2021/22 – ВСИЧКИ ИЗПИТИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ОТДАЛЕЧЕНО В ОН-ЛАЙН СРЕДА

МАТЕМАТИКА 1 И МАТЕМАТИКА 3

ФИЗИКА

СПЕЦИАЛНОСТ “ИНФОРМАТИКА И СОФТУЕРНИ НАУКИ”

СПЕЦИАЛНОСТ “ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА “

На 22.10.2021 г. от 13.20ч. в зала 2215 ще се проведе първата среща на семинара за подготовка за Националната Студентска Олимпиада по Математика (НСОМ). Каним всички студенти на ТУ, желаещи да участват в отбора на ТУ за НСОМ. Определянето на отбора ще се извърши на по-късен етап чрез 2 контролни.

Канал в дискорд относно подготовката за олимпиадата по Математика:

https://discord.gg/P47d355mdU

За повече информация: гл. ас. д-р Мирослав Стоенчев, е-майл: mrs@tu-sofia.bg

ФАКУЛТЕТ ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ОБЯВЯВА ПРИЕМИ В СЛЕДНИТЕ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

“ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”

“ИНФОРМАТИКА И СОФТУЕРНИ НАУКИ”

“АНАЛИЗ НА ГОЛЕМИ МАСИВИ И ПОТОЦИ ДАННИ”

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

13.09.2021 – 30.09.2021

Заявление за кандидатстване магистър ФПМИ

ТУ-София, ФПМИ, бл. 2, ет. 2, каб. 2226, тел. 02/965 2478

е-майл: i.stoyanova@tu-sofia.bg

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ 2020/21 – ВСИЧКИ ИЗПИТИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ОТДАЛЕЧЕНО В ОН-ЛАЙН СРЕДА

ГРАФИК ЗА ЛИКВИДАЦИОННАТА СЕСИЯ ПО МАТЕМАТИКА 2020/2021 МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК:

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ 2020-2021 МАТЕМАТИКА

ГРАФИК ЗА ЛИКВИДАЦИОННАТА СЕСИЯ ПО ФИЗИКА 2020/2021 МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК:

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ 2020-2021 ФИЗИКА

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ 2020/21 ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ НА ФПМИ – “ИНФОРМАТИКА И СОФТУЕРНИ НАУКИ” И “ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКАМОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК:

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ 2020-2021 ИСН

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ 2020-2021 ПМИ

ЛЯТНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ 2020/21 – ВСИЧКИ ИЗПИТИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ОТДАЛЕЧЕНО В ОН-ЛАЙН СРЕДА

ГРАФИК ЗА ПОПРАВИТЕЛНАТА СЕСИЯ ПО МАТЕМАТИКА 2020/2021 МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК:

ЛЯТНА СЕСИЯ 2020-2021 МАТЕМАТИКА

ГРАФИК ЗА ПОПРАВИТЕЛНАТА СЕСИЯ ПО ФИЗИКА 2020/2021 МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК:

ЛЯТНА СЕСИЯ 2020-2021 ФИЗИКА

ЛЯТНА ПОПРАВИТEЛНА СЕСИЯ 2020/21 ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ НА ФПМИ – “ИНФОРМАТИКА И СОФТУЕРНИ НАУКИ” И “ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКАМОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК:

ЛЯТНА СЕСИЯ 2020-2021 ФПМИ

ЛЯТНА СЕСИЯ 2020/21 ЗА МАГИСТРИ СПЕЦИАЛНОСТ “ИНФОРМАТИКА И СОФТУЕРНИ НАУКИ”

ЛЯТНА СЕСИЯ МАГИСТРИ ИСН -2020-2021

ЗИМНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ 2020/21

ГРАФИК ЗА ПОПРАВИТЕЛНАТА СЕСИЯ ПО МАТЕМАТИКА 2020/2021 МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК:

ЗИМНА СЕСИЯ 2020/21 МАТЕМАТИКА

ГРАФИК ЗА ПОПРАВИТЕЛНАТА СЕСИЯ ПО ФИЗИКА 2020/2021 МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК:

ЗИМНА СЕСИЯ 2020/21 ФИЗИКА

ЗИМНА ПОПРАВИТEЛНА СЕСИЯ 2020/21 ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “ИНФОРМАТИКА И СОФТУЕРНИ НАУКИ” МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК:

ЗИМНА СЕСИЯ 2020/21 ИСН

ЗИМНА ПОПРАВИТEЛНА СЕСИЯ 2020/21 ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКАМОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК:

ЗИМНА СЕСИЯ 2020/21 ПМИ

ЗИМНА СЕСИЯ 2020/21 ЗА МАГИСТРИ СПЕЦИАЛНОСТ “ИНФОРМАТИКА И СОФТУЕРНИ НАУКИ” МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК:

ЗИМНА СЕСИЯ 2020/21 МАГИСТРИ ИСН

СТАРТИРА ТРЕТИ ЕТАП НА ПРОГРАМАТА ЗА “МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ”, МОН

Целта на програмата e привличането, задържането и развитието на висококвалифицирани млади учени и постдокторанти, като се осигури качественото възпроизводство на човешкия потенциал за научноизследователска работа в България. Програмата е изцяло насочена към финансирането на допълнителна научноизследователска и научна работа като целевите групи, които могат да получат финансиране са:

##младите учени – лица, които извършват научноизследователска и научно-образователна дейност във висши училища и/или научни организации след придобиване на първа образователно-квалификационна степен “магистър”, но не повече от 10 години след придобиването й;

##постдокторантите – учени, придобили образователна и научна степен “доктор”, но не повече от 5 години след придобиването й.

Кандидатите подготвят и подават документи за участие на хартиен носител и в електронна форма в срок до 05.02.2021 г. Форма на заявление за участие в програмата може да намерите тук – 6 Prilojenie 1 – Zaiavlenie-Ml.Uch,PostDok NEW

Хартиеният екземпляр се предава в канцеларията на ФПМИ кабинет 2228А .

Електронното копие се изпраща на e-mail: ipmi-k@tu-sofia.bg, с копие до d_ivanova@tu-sofia.bg.

Класирането на кандидатите се извършва по критериална система на ТУ, която може да намерите тук: 5 Kriterii-Ml.Uch,PostDok етап 3

Резултати от класирането на кандидатите в проект – етап 3: PostDoc-PhD – etap3

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ДИСЦИПЛИНИТЕ ВЪВ ФПМИ


Уважаеми студенти,Поздравяваме Ви с началото на учебната година 2020/2021! Информираме Ви, че през настоящия семестър част от дисциплините във Факултета по приложна математика и информатика (ФПМИ) ще се изучават дистанционно. Такива дисциплини са:– Въведение в програмирането (специалност ИСН)

– Синтез и анализ на алгоритми (специалност ИСН)

– Софтуерни технологии (специалност ИСН)

– Информатика I (специалност ПМИ)

– Обектно-ориентирано програмиране (специалност ПМИ)

– Компютърна графика (специалност ПМИ)

Всички материали ще бъдат качвани в електронната система: https://fpmi.bg/moodle/

Дистанционната комуникация между преподаватели и студенти ще се осъществява в реално време с платформата “Дискорд”. За целта всеки студент трябва да си свали и инсталира приложението: https://discordapp.com/download

Допълнителна информация за комуникацията в реално време, студентите ще получават от преподавателите по е-майл.

За целите на дистанционното обучение е създаден и YOUTUBE канал:

https://www.youtube.com/channel/UC8AchuXgDCW-xsN_7BbKGqg

В него ще бъдат публикувани видео лекции и демонстрации на важни аспекти от фундаменталната подготовка на студентите в ТУ-София.

ВАЖНО! Студентите трябва да проверят редовно своите е-мейл адреси в ТУ-София. На тях студентите от първи курс ще получат и своите потребителски имена и пароли за достъп до https://fpmi.bg/moodle/

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Уважаеми студенти,

Дистанционното обучение в ТУ-София и във Факултет Приложна Математика и Информатика (ФПМИ) започва на 24.03.2020 г. (вторник). ФПМИ ще осигури дистанционно обучение за всички специалности във ФПМИ:

– Информатика и софтуерни науки

Приложна математика и информатика

– Приложна физика и компютърно моделиране

ФПМИ ще осигури и дистанционно обучение за общия курс за всички факултети и всички специалности в ТУ-София по дисциплините:

– Математика 2

Физика 2

Всички материали са качени в електронната система: https://fpmi.bg/moodle/

Дистанционната комуникация между преподаватели и студенти ще се осъществява в реално време с платформата “Дискорд”. За целта всеки студент трябва да си свали и инсталира приложението: https://discordapp.com/download

Допълнителна информация за комуникацията в реално време, студентите ще получават от преподавателите по е-майл.

За целите на дистанционното обучение е създаден и YOUTUBE канал:

https://www.youtube.com/channel/UC8AchuXgDCW-xsN_7BbKGqg

В него ще бъдат публикувани видео лекции и демонстрации на важни аспекти от фундаменталната подготовка на студентите в ТУ-София.

ВАЖНО! Студентите трябва да проверят редовно своите е-мейл адреси в ТУ-София.

МЛАДЕЖКИ НАГРАДИ

НАГРАДА ОТ БАИТ В КОНКУРСА ЗА 2019 г. НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ “ИНФОРМАТИКА И СОФТУЕРНИ НАУКИ” В КАТЕГОРИЯТА “МЛАДЕЖКА НАГРАДА”

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПН 4.5 МАТЕМАТИКА: Prilojenie 1.2.
Back to Top