Новини

РАЗПИС НА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

МАТЕМАТИКА 2

ФИЗИКА

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Уважаеми студенти,

Дистанционното обучение в ТУ-София и във Факултет Приложна Математика и Информатика (ФПМИ) започва на 24.03.2020 г. (вторник).  ФПМИ ще осигури дистанционно обучение за всички специалности във ФПМИ:

  • Информатика и софтуерни науки
  • Приложна математика и информатика
  • Приложна физика и компютърно моделиране

ФПМИ ще осигури и дистанционно обучение за общия курс за всички факултети и всички специалности в ТУ-София по дисциплините:

  • Математика 2
  • Физика 2

Всички материали са качени в електронната система: https://fpmi.bg/moodle/

Дистанционната комуникация между преподаватели и студенти ще се осъществява в реално време с платформата “Дискорд”. За целта всеки студент трябва да си свали и инсталира приложението:  https://discordapp.com/download

Допълнителна информация за комуникацията в реално време, студентите ще получават от преподавателите по е-майл. 

За целите на дистанционното обучение е създаден и YOUTUBE канал: 

https://www.youtube.com/channel/UC8AchuXgDCW-xsN_7BbKGqg

В него ще бъдат публикувани видео лекции и демонстрации на важни аспекти от фундаменталната подготовка на студентите в ТУ-София.

ВАЖНО! Студентите трябва да проверят редовно своите е-мейл адреси в ТУ-София. 

МЛАДЕЖКИ НАГРАДИ

НАГРАДА ОТ БАИТ В КОНКУРСА ЗА 2019 г. НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ “ИНФОРМАТИКА И СОФТУЕРНИ НАУКИ” В КАТЕГОРИЯТА “МЛАДЕЖКА НАГРАДА”

        

СТАРТИРА ВТОРИ ЕТАП НА ПРОГРАМАТА ЗА “МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ”, МОН

Целта на програмата e привличането, задържането и развитието на висококвалифицирани млади учени и постдокторанти, като се осигури качественото възпроизводство на човешкия потенциал за научноизследователска работа в България. Програмата е изцяло насочена към финансирането на допълнителна научноизследователска и научна работа като целевите групи, които могат да получат финансиране са:

##младите учени – лица, които извършват научноизследователска и научно-образователна дейност във висши училища и/или научни организации след придобиване на първа образователно-квалификационна степен “магистър”, но не повече от 10 години след придобиването й;

##постдокторантите – учени, придобили образователна и научна степен “доктор”, но не повече от 5 години след придобиването й.

Кандидатите подготвят и подават документи за участие  на хартиен носител и в електронна форма в срок до 10.01.2020 г. Форма на заявление за участие в програмата може да намерите тук – 6 Prilojenie 1 – Zaiavlenie-Ml.Uch,PostDok NEW

Хартиеният екземпляр се предава в канцеларията на ФПМИ  кабинет 2228А .

Електронното копие  се изпраща на e-mail: ipmi-k@tu-sofia.bg, с копие до d_ivanova@tu-sofia.bg.

Класирането на кандидатите се извършва по критериална система на ТУ, която е публикувана тук: 5 Kriterii-Ml.Uch,PostDok етап 2 – 2019 г.

Резултати от класирането на кандидатите.Results-MU-PostDoc-FPMI

Факултет Приложна Математика и Информатика, катедра “Информатика” обявява прием в следните магистърски програми

“Информатика и софтуерни науки”

“Анализ на големи масиви и потоци данни”:

        ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

          ТУ-София, ФПМИ, бл. 2, ет. 2, каб. 2228А, тел. 02/965 2476

 
 

Стартира програма на МОН “Млади учени и постдокторанти”

Кандидатите подготвят и подават документи за участие   на хартиен носител и в електронна форма в срок до 11.12.2018г. 

Хартиеният екземпляр се предават в канцеларията на ФПМИ  кабинет 2228А .

 Електронното копие  се изпраща на e-mail: ipmi-k@tu-sofia.bg

Класирането на кандидатите се извършва по критериалната система на ТУ, която е публикувана тук.

За допълнителна информация:

https://tu-sofia.bg/newsEvents/16816/Startira-programa-na-MON-%22Mladi-uch%D0%B5ni-i-

Присъединете се към нашата нова

СПЕЦИАЛНОСТ

Back to Top