Анализ на данни

Новата специалност „Анализ на данни“ подготвя специалисти с висше образование, ОКС „бакалавър“, които притежават необходимите знания и умения за извършване на дейностите по събиране и анализ на данни с цел вземане на информирани решения и изграждане на модели за бъдещи действия, на базата на солиден математически апарат, съчетан с методи на статистиката, информатиката и съвременни информационни технологии.
Бакалаврите, завършващи специалност „Анализ на данни“, имат теоретични знания, практически умения и професионални компетентности, които им позволяват да работят резултатно във всяка сфера, в която се прилагат математически апарат и софтуерни инструменти за събиране и анализ на данни. Обучението по специалността се базира на поредица от математически, статистически и информатични дисциплини, които осигуряват необходимата общотеоретична подготовка на студентите.
Специализираната част на учебния план съдържа дисциплини от областта на науката за данните, в това число статистическо моделиране, машинно самообучение и извличане на закономерности от данни, анализ и обработка на големи данни. Изучават се съвременни технологии и съответни софтуерни инструменти за съхраняване, анотиране, обогатяване, обединяване и предаване да данни, статистически анализ и визуализация на данни, извличане на знания от данни и др. Акцент в обучението по специалността е получаването на знания в областта на разработването и управлението на проекти, правните и етичните аспекти на работата с данни, както и изграждането на комуникативни и презентационни умения и умения за работа в екип.
Бакалаврите, завършили специалност „Анализ на данни“, могат да заемат множество позиции – аналитици, експерти, консултанти, проектанти, ръководители на проекти или екипи др. – в различни сфери на бизнеса и управлението.

Back to Top