Дипломни работи

Ръководител на дипломните работи

Изборът на дипломен ръководител е по инициатива и предпочитание на дипломанта и със съгласието на избрания от него ръководител. За ръководител на дипломната работа може да бъде избран всеки един от академичния състав на ФПМИ – преподавател в съответната специалност.

 

Дипломната работа: оформяне и съдържание

Препоръчителният обем на дипломната работа:

 • ОКС Бакалавър – 40 – 50 страници;
 • ОКС Магистър – 50 – 65 страници.

Съдържание на дипломна работа:

 • заглавна страница;
 • утвърдено дипломно задание;
 • съдържание;
 • абстракт – до една страница описващи целите и задачите;
 • изложение на дипломната работа по глави;
 • заключение;
 • декларация за авторство;
 • списък на използвани литературни източници;
 • приложения.

 

Рецензентът на дипломната работа се предлагам от дипломния ръководител и се утвърждава от ръководител катедра.

Шаблони за дипломни задания и рецензии:

 

Разпределение на тематични направления за разработка на дипломни работи по преподаватели:

Имена на преподавател Тематини направление за разработка на дипломни работи
доц. д-р Анна Георгиева Розева
Уеб приложения с традиционни и NoSQL бази данни, Уеб услуги, Моделиране и анализ на данни
проф. дн Пламенка Иванова Боровска Компютърни архитектури, Анализ на големи данни, Биоинформатика
проф. дтн Ради Петров Романски Защита на лични данни
доц. д-р Десислава Антонова Иванова Суперкомпютърни архитектури и приложения, Големи данни, Анализ на данни в екосистеми IoT, Еволюционни алгоритми, Софтуерни архитектури, Методологии за разработка на софтуер, Облачни технологии
доц. д-р Малинка Спасова Иванова Информационна сигурност, Алгоритми за машинно обучение, Приложение на машинното обучение в електрониката, Приложение на машинното обучение в уеб сигурността
доц. д-р Мариана Иванова Дурчева Криптография, Куберсигурност
гл. ас. д-р Александър Бойков Петков Географски информационни системи, Компютърна графика, IoT сензори и автоматизация на производството
гл. ас. д-р Елена Александрова Радованова Математика, Методика на обучението по математика и информатика
гл. ас. д-р Златина Иванова Ценова Анализ и оценка на риска, Финансова математика, Количествени методи
гл. ас. д-р Златко Василев Захариев Разработка на софтуер, Изкуствен интелект, Анализ на данни
гл. ас. д-р Асен Петков Велчев Математика, Методика на обучението по математика и информатика
ас. Виктор Венциславов Главев RESTful и SOAP базирани уеб услуги
ас. Ангел Петков Нинов Динамично програмиране, Евристични алгоритми, Алгоритми за машинно обучение, Reinforcement learning
ас. Васил Цветанов Цанов Компютърна архитектура
ас. Пламен Людмилов Спахиев Разработка на софтуер, Компютърни мрежи и администрация, Методологии за разработване на софтуер
Back to Top