Дипломни работи

Ръководител на дипломните работи

Изборът на дипломен ръководител е по инициатива и предпочитание на дипломанта и със съгласието на избрания от него ръководител. За ръководител на дипломната работа може да бъде избран всеки един от академичния състав на ФПМИ – преподавател в съответната специалност.

 

Дипломната работа: оформяне и съдържание

Препоръчителният обем на дипломната работа:

 • ОКС Бакалавър – 40 – 50 страници;
 • ОКС Магистър – 50 – 65 страници.

Съдържание на дипломна работа:

 • заглавна страница;
 • утвърдено дипломно задание;
 • съдържание;
 • абстракт – до една страница описващи целите и задачите;
 • изложение на дипломната работа по глави;
 • заключение;
 • декларация за авторство;
 • списък на използвани литературни източници;
 • приложения.

 

Рецензентът на дипломната работа се предлагам от дипломния ръководител и се утвърждава от ръководител катедра.

Шаблони за дипломни задания и рецензии:

 

Разпределение на тематични направления за разработка на дипломни работи по преподаватели:

Имена на преподавател Тематини направление за разработка на дипломни работи
доц. д-р Анна Георгиева Розева
Уеб приложения с традиционни и NoSQL бази данни, Уеб услуги, Моделиране и анализ на данни
проф. дн Пламенка Иванова Боровска
проф. дтн Ради Петров Романски
доц. д-р Десислава Антонова Иванова Суперкомпютърни архитектури и приложения, Големи данни, Анализ на данни в екосистеми IoT, Еволюционни алгоритми, Софтуерни архитектури, Методологии за разработка на софтуер, Облачни технологии
доц. д-р Малинка Спасова Иванова Информационна сигурност, Алгоритми за машинно обучение, Приложение на машинното обучение в електрониката, Приложение на машинното обучение в уеб сигурността
доц. д-р Мариана Иванова Дурчева
гл. ас. д-р Александър Бойков Петков Географски информационни системи, Компютърна графика, IoT сензори и автоматизация на производството
гл. ас. д-р Елена Александрова Радованова
гл. ас. д-р Златина Иванова Ценова Анализ и оценка на риска, Финансова математика, Количествени методи
гл. ас. д-р Златко Василев Захариев
гл. ас. д-р Асен Петков Велчев
ас. Виктор Венциславов Главев RESTful и SOAP базирани уеб услуги
ас. Ангел Петков Нинов Динамично програмиране, Евристични алгоритми, Алгоритми за машинно обучение, Reinforcement learning
ас. Васил Цветанов Цанов
ас. Пламен Людмилов Спахиев
Back to Top