Научно-изследователска дейност

Екипът на факултета участват в широк спектър от вълнуващи и иновативни изследователски проекти, които надхвърлят границата между теорията и практиката. Те имат опит, обхващащ широк спектър от теми, свързани с разработката на софтуер и иновациите, приложената математика и физика, които се разглеждат като уникална характеристика на екипа със значителна добавена стойност.

➢ Adaptive trust based e-assessment system for learning 688520 – TESLA – H2020-ICT-2015, ръководител: доц. д-р Анна Розева. Консорциум от 18 партньори разработва и пилотира система за автентикация при дистанционно провежданe на изпитване чрез вграждане на инструменти за: лицево, гласово и разпознаване чрез динамика на писане, както и за проверка за плагиатство и анализ на стил на писане в среда за електронно обучение при строго спазване на европейските директиви за защита на личните данни. Повече информация: http://tesla-project.eu/

➢ Проект ДН07/24 „Интелигентен метод за адаптивно откриване на in silico знания и вземане на решения, базирани на анализ на потоци големи данни за целите на научните изследвания“, ръководител: проф. д-р Пламенка Боровска. Проектът е финансиран от фонд Научни изследвания, „Конкурс за фундаментални изследвания – 2016“. Повече информация: http://insilicokdd.com

➢ Проект ДН02/1 „Концептуално и симулационно моделиране на екосистеми за интернет на нещата (КоМЕИН), ръководител за екипа на ТУ-София: проф. д-р Пламенка Боровска. Проектът е финансиран от фонд Научни изследвания, „Конкурс за фундаментални изследвания – 2016“. Повече информация: http://komein.unibit.bg

По Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ Факултет Приложна Математика и Информатика, ТУ-София изгражда Виртуален площад за интерактивно представяне.

Университетът ни е партньор в проект по Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката (МОН).

Основната цел на програмата е създаване на модерна и устойчива научноизследователска инфраструктура с качествено съдържание и широкодостъпни онлайн платформи. Целта е осъществяване на връзката между научните изследвания в областта на хуманитаристиката и други социални сфери – бизнес, образование, неправителствени организации и др.

Повече за проекта: http://kinnpor.uni-sofia.bg/

Back to Top