доц. д-р Анна Георгиева Розева

Доц. д-р Анна Георгиева Розева

Ръководител катедра “Информатика”

Кабинет: 2222E-mail: arozeva@tu-sofia.bg

Профил в ResearchGate

Доц. д-р Анна Розева – научна специалност 4.5 Математика (Информатика)

Преподавани дисциплини:

 • Информационни технологии
 • Бизнес информационни системи
 • Многодименсионни анализи в публичната администрация
 • Софтуерни системи за машинно обучение
 • Висша математика1

Научно изследователска тематика на водени докторанти:

 • Сигурност на уеб услуги
 • Oценяване на електронно обучение с методи и технологии за извличане на знания
 • Информационно осигуряване на приложения в облачни ресурси с големи потоци от данни

Научни интереси и компетенции:

 • Бази и складове с данни
 • Бизнес интелект
 • Машинно обучение
 • Data и Text mining
 • Семантичен уеб и онтологии

Участие в научни проекти:

 • Adaptive trust based e-assessment system for learning 688520 – TESLA – H2020-ICT-2015 (tesla-project.eu);
  • Консорциум от 18 партньори разработва и пилотира система за автентикация при дистанционно провежданe на изпитване чрез вграждане на инструменти за: лицево, гласово и разпознаване чрез динамика на писане, както и за проверка за плагиатство и анализ на стил на писане в среда за електронно обучение при строго спазване на европейските директиви за защита на личните данни .
 • Система за кариерно развитие на академичния състав на Технически университет-София (СиКРАС-ТУС), Проект BG051P0001-3.1.09-0006, 23.04.2013-23.10.2014, с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС;
 • Център за научни изследвания и обучение по електронно управление, ДО 02-78, ФНИ, 2009-2012
Back to Top