проф. д-р инж. Пламенка Иванова Боровска

Проф. д-р инж. Пламенка Иванова Боровска

Кабинет: 2209; E-mail: pborovska@tu-sofia.bg

Личен профил в ResearchGate:

Пламенка Иванова Боровска е защитила докторска степен по компютърни системи, комплекси и мрежи в Техническия университет в София (ТУ-София), България през 1985 г. Пламенка Боровска е професор в Техническия университет в София от 2007 г. В периода 2004 – 2015, тя е ръководител катедра „Компютърни системи“ в ТУ-София. Нейните научни области са компютърни архитектури, паралелно програмиране, високопроизводителни изчисления, системни мрежи за суперкомпютри, пост-обработка, анализ на големи масиви данни, информационни технологии за управление на бизнеса, системи за електронно здравеопазване, метаевристика, биоинформатика, GRID и облачни изчисления.

Проф. Пламенка Боровска е ръководител на 35 докторанта, от които 15 успешно защитили. Ръководи и участва в над 35 научно-изследователски проекти на национално и европейско ниво в областта на суперкомпютърните архитектури и приложения между които са: европейска тематична мрежа по информационни технологии, TEMPUS, ERASUM, PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe).
Проф. Пламенка Боровска е член на техническия комитет по Компютърна архитектура на IFIP (International Federation for Information Processing). Проф. Пламенка Боровска e включена в обществото на видните български учени, поради значимите й приноси за развитието на ИТ в България и е призната за виден BG учен, („Научна слава на България“, издадено от Висша Книжовна Школа, В. Търново от 2009 г., както и в изданието „Бележити български жени“ от 2009). През май 2014 г., проф. Боровска е носител на златен медал за преподаване, административна и научноизследователска дейност и развитие и промоция на катедра „Компютърни системи“ в Техническия университет – София. Проф Боровска е наградена с диплома за изключителен принос за развитието на научните изследвания в Техническия университет в София през декември 2014 година.

Back to Top