Приложна физика

Assoc. Prof. Elena Yordanova HalovaAssoc. Prof. Ivan Zhivkov Stefanov

Приложна физика

Катедра “Физика” е създадена през 1946г. от проф. Саздо Иванов, първият ректор на Държавната Политехника в гр. София. През 1989г. е преименувана в Институт по приложна физика, който през 1999г. е преобразуван в Департамент по приложна физика. От 2016г. става част от Факултета по приложна математика и информатика като Катедра „Приложна физика“ (КПФ).

КПФ осигурява обучението по обща физика на всички студенти, редовно и задочно обучение в бакалавърската степен на ТУ-София, обучението по физичните дисциплини в трите чуждоезикови факултета, както и обучението по някои специализирани дисциплини от бакалавърската и магистърската степени. За обучението по обща физика КПФ разполага с 8 добре оборудвани лаборатории.

През 2018г. в ТУ-София в професионалното направление “Общо инженерство” е открита бакалавърска специалност “Приложна физика и компютърно моделиране”, наследник на съществуващата бакалавърска специалност „Инженерна Физика“, създадена през 2012г. под ръководството на проф. Иван М. Узунов. Специалността “Приложна физика и компютърно моделиране” е насочена към задълбочено изучаване на физичната същност на процесите и явленията, чрез които се развиват и реализират модерните фотонни, лазерни, оптични, електронни и нано- технологии и други области на съвременната техника. Друга основна насока на специалността са компютърното моделиране и симулации, които в наши дни заместват много от скъпите физични експерименти и същевременно позволяват да се получи необходимата за дадена технология информация за свойствата на изследваните обекти и системи и процесите протичащи в тях. Обучаващите се в специалността усвояват използването на компютърни технологии и професионални софтуерни продукти от високо ниво за решаването на практически задачи с инженерно приложение. Обучението включва и задължителния комплекс от инженерни, езикови и икономически и бизнес знания и умения, нужни за успешна реализация в индустрията.

За нуждите на специалността в КПФ са създадени две нови лаборатории по обща физика, оборудвани с упражнения на немската фирма Phywe. Изградени са и специализирани лаборатории по оптични информационни технологии, лазерна техника и лазерни технологии, физика на кондензираната материя, оптика, квантова електроника.

Повече информация за специалността може да бъде намерена на http://phys.tu-sofia.bg.

 • доц. д-р Елена Йорданова Халова
 • доц. д-р Иван Живков Стефанов
 • проф. дтн инж Сашка Петрова Александрова
 • проф. д-р Иван Георгиев Копринков
 • проф. д.ф.н. Иван Митев Узунов
 • доц. д-р Чавдар Момчилов Хардалов
 • доц. д-р Христо Георгиев Христов
 • доц. д-р Христо Цветанов Търнев
 • доц. д-р Ивайло Павлов Минков
 • доц. д-р Магдалена Дочева Христова
 • доц. д-р Тодор Стефанов Петров
 • доц. д-р Тодор Николаев Арабаджиев
 • доц. д-р Ваня Енчева Михайлова
 • доц. д-р Николай Петров Денев
 • гл. ас. д-р Радостина Пенева Ташева
 • гл. ас. д-р Сава Димитров Донков
 • гл. ас. д-р Станимира Димитрова Терзиева
 • ас. маг. инж Росица Андреева Павлова
 • ас. Александрина Цветкова Дянкова
 • ас. Невена Ангелова Кожухарова
 • ас. Румен Георгиев Кобиларов
 • ас. Валентина Танева Танева-Тончева
 • ас. Василий Иванович Васковский
 • ас. Йордан Тодоров Йорданов

Back to Top