проф. д-р Красимира Стоянова Проданова

проф. д-р Красимира Стоянова Проданова

Кабинет: 2220; Email: kprod@tu-sofia.bg (mailto:kprod@tu-sofia.bg)

 

Профил в  ResearchGate:

 

 

Проф. д-р Красимира Проданова-научна специалност 4.5 Математика

 

Преподавани дисциплини:

 • Теория на вероятностите
 • Математическа статистика
 • Бизнес статистика
 • Висша математика 1, 2, 3

 

Научно изследователска тематика на водени докторанти:

 • Разпределение на Уишарт и негови приложения.
 • Стохастични модели в следните областите на  медицината: кардиология, нефрология, онкология, гинекология, ендокринология, шрансплантология, образна диагностика и дентална медицина.

 

Научни интереси и компетенции:

 • Пстрояване на стохастични модели във фармакокинетиката и медицината

 

Участие в научни проекти:

 • Стохастични и симулационни модели в областта на медицината, обществените науки и динамичните системи, ДН 12/11, ФНИ, 2017-2021
 • BG051PO001-3.3.06-0046, МОН “Развитие на човешките ресурси”, 2013-2014
 • BG051PO001-3.3.06-0046, МОН “Развитие на човешките ресурси”, 2012-2013
 • Дог. № ДО 0278/15, ФНИ, 2008-2011

 

 

Контакти

 

 

Адрес

Технически университет – София, София 1000, Бул. „Климент Охридски” 8, бл. 2, Каб. 2220

 

Телефонен номер

+359 2 965-3355

 

Email:

kprod@tu-sofia.bg (mailto:kprod@tu-sofia.bg)

 

 

 

 

 

Back to Top