Prof. PhD Krasimira Stoyanova Prodanova

Krasimira Stoyanova Prodanova

Head

Telephone: +359 (2) 965-3355
Room: 2220
E-mail: kprod@tu-sofia.bg

Back to Top