Доц. д-р Силвия Костадинова Баева

Гл. ас. д-р Силвия Костадинова Баева

Катедра: Математическо моделиране и числени методи

Kабинет: 2535
E-mail: sbaeva@tu-sofia.bg

Профил в ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Silvia_Baeva

Професионално направление:
4.5. Математика

Научна специалност:
Математическо моделиране и приложение на математиката

Преподавани дисциплини:
Изследване на операциите
Изследване на операциите 1
Изследване на операциите 2
Оптимиране
Количествени методи и статистика
Моделиране на бизнес процеси
Математика 1
Математика 2
Математика 3

Научни интереси и компетенции:
Математическо моделиране – еднокритериална и многокритериална оптимизация, оптимизация в условия на риск и неопределеност и др.
Изследване на операциите
Математическо оптимиране
Количествени методи
Теория на вероятностите
Статистика
Теория на игрите
Оценка на риска
Прогнозиране

Back to Top