Новини

Факултет Приложна Математика и Информатика, катедра “Информатика” обявява прием в следните магистърски програми

“Информатика и софтуерни науки”

“Анализ на големи масиви и потоци данни”:

        ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

          ТУ-София, ФПМИ, бл. 2, ет. 2, каб. 2228А, тел. 02/965 2476

 
 

Стартира програма на МОН “Млади учени и постдокторанти”

Кандидатите подготвят и подават документи за участие   на хартиен носител и в електронна форма в срок до 11.12.2018г. 

Хартиеният екземпляр се предават в канцеларията на ФПМИ  кабинет 2228А .

 Електронното копие  се изпраща на e-mail: ipmi-k@tu-sofia.bg

Класирането на кандидатите се извършва по критериалната система на ТУ, която е публикувана тук.

За допълнителна информация:

https://tu-sofia.bg/newsEvents/16816/Startira-programa-na-MON-%22Mladi-uch%D0%B5ni-i-

Присъединете се към нашата нова

СПЕЦИАЛНОСТ

Back to Top