Новини

Стартира втори етап на програмата за “Млади учени и постдокторанти” към МОН.

Целта на програмата e привличането, задържането и развитието на висококвалифицирани млади учени и постдокторанти, като се осигури качественото възпроизводство на човешкия потенциал за научноизследователска работа в България. Програмата е изцяло насочена към финансирането на допълнителна научноизследователска и научна работа като целевите групи, които могат да получат финансиране са:

##младите учени – лица, които извършват научноизследователска и научно-образователна дейност във висши училища и/или научни организации след придобиване на първа образователно-квалификационна степен “магистър”, но не повече от 10 години след придобиването й;

##постдокторантите – учени, придобили образователна и научна степен “доктор”, но не повече от 5 години след придобиването й.

Кандидатите подготвят и подават документи за участие  на хартиен носител и в електронна форма в срок до 10.01.2020 г. Форма на заявление за участие в програмата може да намерите тук – 6 Prilojenie 1 – Zaiavlenie-Ml.Uch,PostDok NEW

Хартиеният екземпляр се предава в канцеларията на ФПМИ  кабинет 2228А .

Електронното копие  се изпраща на e-mail: ipmi-k@tu-sofia.bg, с копие до d_ivanova@tu-sofia.bg.

Класирането на кандидатите се извършва по критериална система на ТУ, която е публикувана тук: 5 Kriterii-Ml.Uch,PostDok етап 2 – 2019 г.

Резултати от класирането на кандидатите.Results-MU-PostDoc-FPMI

Факултет Приложна Математика и Информатика, катедра “Информатика” обявява прием в следните магистърски програми

“Информатика и софтуерни науки”

“Анализ на големи масиви и потоци данни”:

        ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

          ТУ-София, ФПМИ, бл. 2, ет. 2, каб. 2228А, тел. 02/965 2476

 
 

Стартира програма на МОН “Млади учени и постдокторанти”

Кандидатите подготвят и подават документи за участие   на хартиен носител и в електронна форма в срок до 11.12.2018г. 

Хартиеният екземпляр се предават в канцеларията на ФПМИ  кабинет 2228А .

 Електронното копие  се изпраща на e-mail: ipmi-k@tu-sofia.bg

Класирането на кандидатите се извършва по критериалната система на ТУ, която е публикувана тук.

За допълнителна информация:

https://tu-sofia.bg/newsEvents/16816/Startira-programa-na-MON-%22Mladi-uch%D0%B5ni-i-

Присъединете се към нашата нова

СПЕЦИАЛНОСТ

Back to Top