Доц. д-р Катя Георгиева Дишлиева

Доц. д-р Катя Георгиева Дишлиева

 

Кабинет: 2309
Email: kgd@tu-sofia.bg

 

Профил в  ResearchGate:

 

Доц. д-р Катя Дишлиева-научна специалност 4.5 Математика

 

Преподавани дисциплини:

 • Математика I, II и III (на български и английски език);
 • Математически курс за студенти магистърска степен;
 • Предварителен курс по математика за чуждестранни студенти.

 

Научно изследователска тематика на водени докторанти:

 • Периодични решения на диференциални уравнения с променлива структура и импулси;
 • Орбитална Хаусдорфова зависимост и устойчивост на диференциални уравнения с променливи структура и импулси;
 • Метод на граничните уравнения за устойчивост на импулсни диференциални уравнения;
 • Математически модели на информацията в паметта.

 

Научни интереси и компетенции:

 • Обикновени диференциални уравнения;
 • Устойчивост и периодични решения на импулсни диференциални уравнения;
 • Асимптотични свойства на решенията на диференциални уравнения с променлива структура;
 • Математическо моделиране на процеси във фармакокинетиката, динамиката на популацията и др.;
 • Математическо образование; Преподаване и обучение;
 • Разработване на учебни програми;
 • Проблеми при преподаване на математика на чужд език;
 • Проблеми в прехода „Училище – университет“;
 • Съставяне на диагностични, тренировъчни и оценъчни тестове по математика.

 

Контакти

Адрес

Технически университет – София, София 1000, Бул. „Климент Охридски” 8, бл. 2, Каб. 2309

Телефонен номер

Email: kgd@tu-sofia.bg (mailto:kgd@tu-sofia.bg)

Back to Top