доц. д-р Богдан Николов Гилев

доц. д-р Богдан Николов Гилев

катедра “Математическо моделиране и числени методи”

Кабинет: 2566
Тел.: +(3592) 965-3497
E-mail: b_gilev@tu-sofia.bg

Профил в ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Bogdan-Gilev
Web of Science ResearcherID: J-5067-2018
Publon: https://publons.com/researcher/1480971/bogdan-gilev/
Scopus Author Identifier: 23034274300
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9702-0128

Професионално направление: Математика

Научна специалност: Математическо моделиране и теория на управлението

Преподавани дисциплини:
Линейна алгебра & Висша математика
Финансова Математика
Вероятности  и Статистика
Надеждност и Масово обслужване
Числено моделиране с обикновени диференциални уравнения
Числено моделиране с невронни мрежи

Области на научни изследвания:

  1. Числени решаване, управление и оптимално проектиране на нелинейни технически обекти:
    Моделиране и робастно управление на индукционното нагряване (топене и закаляване)
    Моделиране и управление на вятърна турбина (гасене на вибрациите на кулата)
    Моделиране и управление в механиката (гасене на вибрациите)
    Моделиране, управление (включително с изкуствен интелигент) и оптимално проектиране в силовата електроника (преобразуватели, токоизправител и много други)
  2. Софтуерни иновации във висшето математическо образование (MATLAB, Maple)
Back to Top