Администрация и помощно-технически персонал

Кабинет на Декана: Галинка Димитрова

Email: ipmi-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 2228-А
Телефон: +359 (2) 965-3379

Студентска канцелария: Ани Кочева

Email: ak@tu-sofia.bg
Кабинет: 2228A
Телефон: +359 (2) 965-2476

маг. Любомир Петров Георгиев

Телефон: +359 (2) 965-2202
Кабинет: 130-А, E-mail: lgeorg@tu-sofia.bg

инж Димитър Войтанов Парванов

Телефон: +359 (2) 965-3268
Кабинет:  9032

инж Николай Николов Петров

Телефон: +359 (2) 965-3268
Кабинет: 9032

Иво Литков Димитров

Телефон: +359 (2) 965-3192
Кабинет: 10001, E-mail: technik@tu-sofia.bg

маг. Пейо Стефанов Пасев

Телефон: +359 (2) 965-3076
Кабинет: 10512, E-mail: ppassev@tu-sofia.bg

Теодора Стоянова Георгиева

Телефон: +359 (2) 965-3104
Кабинет: 10413, E-mail: tedi@tu-sofia.bg


Доц. д-р Алексей Йорданов Николов

Posted on 12Mar

Заместник-декан по Учебна дейност

Телефон: +359 (2) 965-2360
Кабинет: 2244
E-mail: ajn@tu-sofia.bg


Доц. д-р Елена Йорданова Халова

Posted on 12Mar

Заместник-декан по НИР

Телефон: +359 (2) 965-3100
Кабинет: 10411
E-mail: ehalova@tu-sofia.bg


Assoc. Prof. Anna Georgieva RozevaProf. Eng.-Math. Radi Petrov Romansky, D.Sc.Prof. PhD Plamenka Ivanova BorovskaAssoc. Prof. PhD Mariana DurchevaAssoc. Prof. PhD Desislava IvanovaChief Assist. Prof. PhD Alexander Boykov PetkovAssist. Prof. Elena Aleksandrova RadovanovaAssist. Prof. Dimiter Ivanov VakovskiAssist. Prof. Zlatina Ivanova TzenovaAssist. Prof. Zoya Vladimirova Zafirova

 

Катедра „Информатика“ е създадена през 2016 г. Тя се стреми да осигури силна интелектуална среда, която да насърчи откриването на нови знания в силно динамично цифрово общество чрез избрани научни изследвания и приложни умения и да превърне студентите в мислещи и учащи хора през целия живот, които да прилагат своите умения в новата ера на технологиите за изграждане на по-добро общество.

Членовете на екипа имат опит, обхващащ широк спектър от теми, свързани с разработката на софтуер и иновациите, което се разглежда като уникална характеристика на екипа със значителна добавена стойност.

Нашите нови бакалавърски и магистърски програми по “Информатика и софтуерна наука” са център за един от най-бързо развиващите се кариерни сектори на пазара на труда. Софтуерът играе ключова роля за подобряване на качеството на живот около нас. Основна цел е също да се преодолее границата между теория и практика чрез сътрудничество с ИТ индустрията. Екипът на катедра „Информатика“ има силно и ползотворно сътрудничество с лидерите в ИТ сектора като VMware България, Hewlett Packard Enterprise България, Българската асоциация на информационните технологии (БАИТ), Експириън България и много други.

Нашата визия е да предложим актуални и гъвкави бакалавърски и магистърски програми, които ще позволят на нашите завършили кадри да бъдат конкурентоспособни на европейския и световния пазар.

Нашият Екип: 


Assoc. Prof. Elena Yordanova HalovaAssoc. Prof. Ivan Zhivkov Stefanov

Катедра “Физика” е създадена през 1946г. от проф. Саздо Иванов, първият ректор на Държавната Политехника в гр. София. През 1989г. е преименувана в Институт по приложна физика, който през 1999г. е преобразуван в Департамент по приложна физика. От 2016г. става част от Факултета по приложна математика и информатика като Катедра „Приложна физика“ (КПФ).

КПФ осигурява обучението по обща физика на всички студенти, редовно и задочно обучение в бакалавърската степен на ТУ-София, обучението по физичните дисциплини в трите чуждоезикови факултета, както и обучението по някои специализирани дисциплини от бакалавърската и магистърската степени. За обучението по обща физика КПФ разполага с 8 добре оборудвани лаборатории.

През 2018г. в ТУ-София в професионалното направление “Общо инженерство” е открита бакалавърска специалност “Приложна физика и компютърно моделиране”, наследник на съществуващата бакалавърска специалност „Инженерна Физика“, създадена през 2012г. под ръководството на проф. Иван М. Узунов. Специалността “Приложна физика и компютърно моделиране” е насочена към задълбочено изучаване на физичната същност на процесите и явленията, чрез които се развиват и реализират модерните фотонни, лазерни, оптични, електронни и нано- технологии и други области на съвременната техника. Друга основна насока на специалността са компютърното моделиране и симулации, които в наши дни заместват много от скъпите физични експерименти и същевременно позволяват да се получи необходимата за дадена технология информация за свойствата на изследваните обекти и системи и процесите протичащи в тях. Обучаващите се в специалността усвояват използването на компютърни технологии и професионални софтуерни продукти от високо ниво за решаването на практически задачи с инженерно приложение. Обучението включва и задължителния комплекс от инженерни, езикови и икономически и бизнес знания и умения, нужни за успешна реализация в индустрията.

За нуждите на специалността в КПФ са създадени две нови лаборатории по обща физика, оборудвани с упражнения на немската фирма Phywe. Изградени са и специализирани лаборатории по оптични информационни технологии, лазерна техника и лазерни технологии, физика на кондензираната материя, оптика, квантова електроника.

Повече информация за специалността може да бъде намерена на http://phys.tu-sofia.bg.

 • доц. д-р Елена Йорданова Халова
 • доц. д-р Иван Живков Стефанов
 • проф. дтн инж Сашка Петрова Александрова
 • проф. д-р Иван Георгиев Копринков
 • проф. д.ф.н. Иван Митев Узунов
 • доц. д-р Чавдар Момчилов Хардалов
 • доц. д-р Христо Георгиев Христов
 • доц. д-р Христо Цветанов Търнев
 • доц. д-р Ивайло Павлов Минков
 • доц. д-р Магдалена Дочева Христова
 • доц. д-р Тодор Стефанов Петров
 • доц. д-р Тодор Николаев Арабаджиев
 • доц. д-р Ваня Енчева Михайлова
 • доц. д-р Николай Петров Денев
 • гл. ас. д-р Радостина Пенева Ташева
 • гл. ас. д-р Сава Димитров Донков
 • гл. ас. д-р Станимира Димитрова Терзиева
 • ас. маг. инж Росица Андреева Павлова
 • ас. Александрина Цветкова Дянкова
 • ас. Невена Ангелова Кожухарова
 • ас. Румен Георгиев Кобиларов
 • ас. Валентина Танева Танева-Тончева
 • ас. Василий Иванович Васковский
 • ас. Йордан Тодоров Йорданов

Assoc. Prof. Daniela Gancheva MarinovaAssoc. Prof. Bogdan Nikolov Gilev
 • доц. д-р Даниела Ганчева Маринова
 • доц. д-р Богдан Николов Гилев
 • проф. д-р Михаил Димов Тодоров
 • доц. д-р Йонко Динев Стойнов
 • доц. д-р Зорница Александрова Петрова
 • доц. д-р Иван Любомиров Алтъпармаков
 • гл. ас. д-р Даниела Ангелова Георгиева
 • гл. ас. д-р Нели Димитрова Сиракова
 • гл. ас. д-р Христо Генчев Генев
 • ас. Ангел Генчев Ангелов
 • ас. Кирил Райчев Петков
 • ас. Севдалин Севдалинов Цветанов
 • ас. Силвия Костадинова Баева
 • ас. Станислав Тошков Стефанов

Back to Top