Математически анализ и диференциални уравнения

Prof. PhD Krasimira Stoyanova ProdanovaAssoc. Prof. Katia Georgieva Dishlieva

Математически анализ и диференциални уравнения

Катедрата по математически анализ и диференциални уравнения е основно научно звено във Факултета по приложна математика и информатика към ТУ-София.
Академичният състав на катедрата осигурява научната и преподавателската дейност в бакалавърската и магистърската програма на редица инженерни специалности, както и на специалностите – приложна математика, информатика и геоинформационни системи.

 • проф. д-р Красимира Стоянова Проданова
 • доц. д-р Катя Георгиева Дишлиева
 • доц. д.м.н. Огнян Йорданов Каменов
 • доц. д-р Ваня Великова Николова
 • доц. д-р Георги Пенчев Венков
 • доц. д.м.н. Йорданка Добрева Панева
 • доц. д-р Радослав Тодоров Цветков
 • гл. ас. д-р Алексей Йорданов Николов
 • гл. ас. д-р Мирко Джалонардо Тарули
 • гл. ас. д-р Стоян Иванов Димитров
 • ас. Меглена Делчева Лазарова
 • ас. Свилен Иванов Попов

Back to Top